ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY

2012-07-19

A- A A+

Nowy ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA!

 

Po pół­to­rej roku nego­cja­cji w czwar­tek 19 lipca 2012 roku o godz. 12.00 został pod­pi­sany Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pra­cow­ni­ków PG SILESIA

Dzień wcze­śniej Układ ten został para­fo­wany  przez poszcze­gólne zespoły nego­cja­cyjne. Z ramie­nia Zarządu PG SILESIA ZUZP pod­pi­sał Jiři Pastika  Prezes Zarządu, oraz Konrad Łabu­dek czło­nek Zarządu. Stronę spo­łeczną repre­zen­to­wali Dariusz
Dudek i Grzegorz Babij z ramie­nia KZ NSZZ „Solidarność”, oraz pozo­stali przed­sta­wi­ciele związ­ków zawo­do­wych dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA. Nowy ZUZP w oce­nie stron jest zupeł­nie nowym doku­men­tem, który został stwo­rzony przez nego­cju­jące strony od samych pod­staw. Nie był on wzo­ro­wany na żad­nym innym Układzie funk­cjo­nu­ją­cym w branży gór­ni­czej. Dzięki temu powstał Układ, który jest na miarę XXI wieku, który jed­no­cze­śnie zacho­wuje i sza­nuje prze­szłość, teraź­niej­szość oraz nie­da­leką przy­szłość. To Układ nowo­cze­sny na miarę moż­li­wo­ści PG SILESIA oraz zaspo­ka­ja­jący ocze­ki­wa­nia strony spo­łecz­nej. Wierzymy że zapisy w nim zawarte dadzą pra­cow­ni­kom spółki poczu­cie posza­no­wa­nia ich god­no­ści, pokażą moż­li­wość jasnej i czy­tel­nej drogi awansu zawo­do­wego, a co za tym idzie godzi­wej płacy przy zacho­wa­niu tra­dy­cji gór­ni­czej z jed­no­cze­snym z dużym naci­skiem na poprawę bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy.

Układ tego samego dnia został zawie­ziony do Państwowej Inspekcji Pracy, która zaj­mie się jego reje­stra­cją. Przewidywane wej­ście nowego ZUZP wstęp­nie został usta­lony na 1 wrze­śnia 2012roku. Tym samym wygasa „stary” ZUZP oraz Umowa Społeczna z grud­nia 2010roku (oprócz zapi­sów dot gwa­ran­cji zatrudnienia).

Dziękuje wszyst­kim któ­rzy poma­gali nam na eta­pie nego­cja­cji ZUZP. Szczególnie pra­gnę podzię­ko­wac Wioletcie Gawron z biura praw­nego Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarnośc”, mec Krajewskiej oraz moim kolegą z zespołu nego­cja­cyj­nego: Kazimierzowi Grajcarkowi, Grzegorzowi Babij, Zdzisławowi Pyka oraz Dariuszowi Gąsior. Dziękuje wszyst­kim kole­gom i kole­żan­kom z naszego związku za cier­pli­wośc i wyro­zu­mia­łośc oraz za zaufa­nie, któ­rym zosta­li­śmy obdarzeni.

 

[nggal­lery id=12]

Resztę zdjęć można obej­rzeć w  gale­rii.

 

 
Z gór­ni­czym pozdro­wie­niem Szczęść Boże
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek