Emerytury: Zobacz jak głosowali posłowie!

2012-07-19

A- A A+

Uruchomiony z ini­cja­tywy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność ser­wis inter­ne­towy poświę­cony walce z rzą­do­wym pomy­słem pod­nie­sie­nia wieku eme­ry­tal­nego wzbo­ga­cił się o dodat­kowy dział — infor­muje gór­ni­cza Solidarność.

Teraz każdy może bły­ska­wicz­nie spraw­dzić, jak gło­so­wali posło­wie — zarówno w spra­wie refe­ren­dum eme­ry­tal­nego, jak i samej „reformy” pod­wyż­sza­ją­cej wiek eme­ry­talny do 67. roku życia, a ostat­nio: przy­ję­tej dwa tygo­dnie temu kon­tro­wer­syj­nej ustawy utrud­nia­ją­cej orga­ni­za­cję mani­fe­sta­cji — czy­tamy w związ­ko­wym komunikacie.

Powstanie ser­wisu gdzie publi­ko­wane będą imienne wyniki sej­mo­wych gło­so­wań w naj­waż­niej­szych spra­wach spo­łecz­nych, zapo­wie­dział kilka mie­sięcy temu prze­wod­ni­czący Komisji Krajowej „S” Piotr Duda.

- Żaden poseł dzia­ła­jący na szkodę pra­cow­ni­ków nie będzie ano­ni­mowy. Będziemy pięt­no­wać ich dzia­ła­nia w spra­wach spo­łecz­nych, aby wyborcy wie­dzieli jak się zacho­wać przy kolej­nych wybo­rach — zazna­czał wów­czas lider Związku.

Najświeższa infor­ma­cja doty­czy decy­zji posłów w spra­wie nowe­li­za­cji ustawy o zgro­ma­dze­niach publicz­nych, która - zda­niem związ­kow­ców z „S” — „poważ­nie ogra­ni­cza jedno z pod­sta­wo­wych praw oby­wa­tel­skich w demo­kra­tycz­nym pań­stwie, jakim jest moż­li­wość swo­bod­nego mani­fe­sto­wa­nia swo­ich poglądów”.

- Przyjęte dwa tygo­dnie temu roz­wią­za­nia dają samo­rzą­dom prawo do wyda­nia nakazu prze­nie­sie­nia demon­stra­cji w inne miej­sce lub jej orga­ni­za­cji w innym cza­sie, jeżeli wcze­śniej ktoś zgło­sił zgro­ma­dze­nie w tym samym miej­scu lub o tej samej porze. Każda mani­fe­sta­cja będzie musiała mieć swo­jego prze­wod­ni­czą­cego, na któ­rego spad­nie odpo­wie­dzial­ność finan­sowa za ewen­tu­alne szkody powstałe z winy demon­stran­tów — wyja­śnia Solidarność w komunikacie.

Nowelizacji ustawy od początku prze­ciwna jest cała opo­zy­cja par­la­men­tarna — Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Solidarna Polska.

Specjalne sta­no­wi­sko w tej spra­wie wydał NSZZ Solidarność.

- Wprowadzone zmiany nadają urzęd­ni­kom upraw­nie­nia do decy­do­wa­nia o pod­sta­wo­wych swo­bo­dach oby­wa­teli. Przepisy te zostały zmie­nione w taki spo­sób, aby prak­tycz­nie unie­moż­li­wić zor­ga­ni­zo­wa­nie legal­nej mani­fe­sta­cji — czy­tamy w doku­men­cie przy­ję­tym przez Komisję Krajową.

Zobacz jak gło­so­wali posło­wie: http://www.stop67.pl/index.php/poslowie

Materiał pocho­dzi ze strony KK NSZZ „Solidarność”