Silesia Walcząca do Piechocińskiego i Nowaka

2013-06-12

A- A A+
Solidarność przy PG SIlesia

Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA Sp z o.o., oraz miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic „Silesia Walcząca” nie pod­daje się! Po raz kolejny z wielką deter­mi­na­cją gór­nicy, związ­kowcy i miesz­kańcy wspól­nie wal­czą o swoją kopal­nię. Po roz­mo­wach z lokal­nymi wła­dzami ofi­cjalny pro­test w spra­wie budowy drogi S1 przez teren Czechowic-Dziedzic wysto­so­wany został do wybra­nych mini­sterstw. W dru­giej poło­wie czerwca Silesia Walcząca przed­stawi swoje sta­no­wi­sko na spo­tka­niu z przed­sta­wi­cie­lami GDDKiA.
Oburzeni koniecz­no­ścią pod­ję­cia ponow­nej walki o utrzy­ma­nie miejsc pracy przed­sta­wi­ciele Silesi Walczącej, z Przewodniczącym Dariuszem Dudkiem na czele oraz przy wspar­ciu lokal­nych miesz­kań­ców docie­rają coraz wyżej. Swoje argu­menty Komitet przed­sta­wił w ofi­cjal­nych pismach wysto­so­wa­nych do Ministra Gospodarki, Dyrektora Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Transportu oraz Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu.

Od początku kwiet­nia br. odbyły się liczne spo­tka­nia z gór­ni­kami i miesz­kań­cami Czechowic-Dziedzic w spra­wie pla­no­wa­nej inwe­sty­cji. Komitet zebrał już bli­sko 3500 pod­pi­sów pod sprze­ci­wem wobec drogi w warian­cie A. Popierają nas rów­nież lokalne wła­dze i związ­kowcy – mówi Dariusz Dudek.

Stosowne uchwały i sta­no­wi­ska prze­ciw dro­dze bie­gną­cej przez tereny wydo­byw­cze zlo­ka­li­zo­wane w Czechowicach-Dziedzicach przy­jęły Jednostki Samorządu Terytorialnego — Gmin i Powiatów Województwa Ślą­skiego i Małopolskiego, Gmina Miasta Czechowice-Dziedzice, Rada Powiatu Pszczyńskiego, Rada Powiatu Bielskiego, Rada Gminy Miedźna, Rada Gminy Bestwina, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Sekcji Krajowa Górnictwa Węglowego Kamiennego NSZZ „Solidarność”, Komisja Krajowa ZZ „Kadra”, Komisja Krajowa ZZ Górników w Polsce oraz Komisja Zakładowa oraz Zarząd Związków Zawodowych dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA.

Przypomnijmy, że gór­nicy i związ­kowcy z PG SILESIA w 2003 roku pod­jęli zde­cy­do­wane dzia­ła­nia w celu nie­do­pusz­cze­nia do zamknię­cia kopalni, osią­ga­jąc w tym wielki suk­ces trzy lata temu. Obecnie pla­no­wany wariant A drogi S1 ponow­nie zagraża tysiącom miejsc pracy, a tym samy może dopro­wa­dzić do znacz­nej degra­da­cji lokal­nej spo­łecz­no­ści. Sprzeciwiająca się takiemu obro­towi sytu­acji Silesia Walcząca zapo­wiada pod­ję­cie wszel­kich nie­zbęd­nych kro­ków mają­cych na celu zapo­bie­gnię­cie wska­za­nej budowy drogi eks­pre­so­wej S1 w warian­cie A.