Silesia Walcząca w GDDKiA

2013-06-24

A- A A+

Dariusz Dudek, Przewodniczący komi­tetu spo­łecz­nego Silesia Walcząca spo­tkał się 20 czerwca br. z Dyrektor GDDKiA Oddział w Katowicach Ewą Tomala-Borucką. Spotkanie doty­czyło pla­no­wa­nej drogi eks­pre­so­wej S1 i kon­tro­wer­syj­nego wariantu A.

Na spo­tka­niu prze­wod­ni­czący Dariusz Dudek prze­ka­zał na ręce dyrek­tor Boruckiej pismo wyra­ża­jące po raz kolejny sta­now­czy sprze­ciw wobec pla­nów budowy drogi przez tereny wydo­byw­cze PG SILESA oraz wykaz wszyst­kich pod­ję­tych dotąd uchwał, w któ­rych swój sprze­ciw wyra­ziły rów­nież regio­nalne jed­nostki samo­rzą­dowe, powia­towe, gminne oraz związki zawo­dowe. Pismo zostało skie­ro­wane rów­nież do wglądu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Dyrektora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki Maciej Kaliski.
Silesia Walcząca zapo­wiada, że nie podda się w walce o utrzy­ma­nie miejsc w pracy w PG SILESIA, a tym samym podej­mie wszel­kie moż­liwe kroki w celu zablo­ko­wa­nia budowy drogi S1 w warian­cie A.

Pani Ewa Tomala-Borucka,
Dyrektor GDDKiA Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40–017 Katowice

Szanowna Pani Dyrektor
Komitet Społeczny Silesia Walcząca po raz kolejny wyraża sta­now­czy sprze­ciw wobec pla­nów budowy drogi eks­pre­so­wej S1 przez tereny wydo­byw­cze PG SILESIA. Raz jesz­cze przed­sta­wiamy nasze sta­no­wi­sko w tej spra­wie, jed­no­cze­śnie wska­zu­jąc, że zebra­nych zostało już ponad 3300 pod­pi­sów na liście popar­cia sta­no­wi­ska Komitetu Społecznego Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia Sp z o.o., oraz miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic — „Silesia Walcząca” w spra­wie zanie­cha­nia budowy drogi eks­pre­so­wej S 1 w warian­cie A. Ponadto, sto­sowne pisma ze sta­no­wi­skiem Silesi Walczącej zostały skie­ro­wane do Ministra Gospodarki, Dyrektora Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Transportu oraz Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu.

Swój sprze­ciw wobec budowy drogi S1 wg wariantu A wyra­ziły w uchwa­łach nastę­pu­jące podmioty:

 • Stanowisko Jednostek Samorządu Terytorialnego — Gmin i Powiatów Województwa Ślą­skiego I Małopolskiego,
 • Uchwała Gminy Miasta Czechowice-Dziedzice (Uchwała została skie­ro­wana do Ministerstw, Wojewody Śląskiego,Marszałka Województwa Ślą­skiego, par­la­men­ta­rzy­stów, GDDK i A)
 • Uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego,
 • Uchwała Rady Powiatu Bielskiego,
 • Uchwała Rady Gminy Miedźna,
 • Uchwała Rady Gminy Bestwina,
 • Stanowisko Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”,
 • Stanowisko Sekcji Krajowej Górnictwa Węglowego Kamiennego NSZZ „Solidarność”,
 • Uchwała Komisji Krajowej ZZ „Kadra”,
 • Uchwała Komisji Krajowej ZZ Górników w Polsce,
 • Uchwały Komisji Zakładowych oraz Zarządów Związków Zawodowych dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA.

Z powa­ża­niem
Dariusz Dudek
Przewodniczący Komitetu Silesia Walcząca