40 Rocznica Tragedii w KWK „Silesia”

2014-07-09

A- A A+
Rocznica tragedii w KWK Silesia 2

W dniu 27 czerwca br. przed­sta­wi­ciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG „Silesia” wraz z Zarządem PG SILESIA, ZZ Kadra oraz pozo­sta­łymi orga­ni­za­cjami przed­się­bior­stwa, tra­dy­cyj­nie zło­żyli pamiąt­kowe kwiaty na pomniku pole­głych gór­ni­ków, upa­mięt­nia­jąc tym samym tra­giczną rocz­nicę wybu­chu w KWK „Silesia”. To już 40 rocz­nica tra­gicz­nych wyda­rzeń na ówcze­snej KWK „Silesia” – 28 czerwca 1974 roku w wyniku wybu­chu metanu zgi­nęło 34 górników.