Wybory przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA

2019-04-03

A- A A+

W dniu 25 stycznia br. Dariusz Dudek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA. Jak napisał w piśmie skierowanym do Komisji Zakładowej, było to podyktowane uzyskaniem uprawnień emerytalnych i chęcią przejścia na zasłużoną emeryturę. Komisja Zakładowa na swoim posiedzeniu, w tym dniu, przyjęła do wiadomości powyższą decyzję. Następnie zgodnie z obowiązującym Statutem Związku podjęła uchwałę o zwołaniu na dzień 22 luty Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, na którym to należy wybrać nowego Przewodniczącego oraz przeprowadzić wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej w związku z wakatem dwóch miejsc.
I tak 22 luty stał się dniem historycznym dla NSZZ Solidarność przy PG SILESIA. W 39–letniej bogatej historii istnienia Solidarności na naszej kopalni, był to wybór czwartego Przewodniczącego. Zebranie rozpoczęto tradycyjnie wniesieniem Sztandaru NSZZ Solidarność przy PG SILESIA. Po przeprowadzeniu wszystkich proceduralnych kwestii głos zabrał ustępujący Przewodniczący Dariusz Dudek. Trudno podsumować 13 lat pracy dla związku w roli przewodniczącego w kilku zdaniach. To co było najważniejsze to walka o uratowanie kopalni przed likwidacją. Dariusz Dudek przedstawił całą historię tej walki od firmy Ekopal, aż do szczęśliwego zakończenia i przejęcia kopalni przez firmę EPH z Pragi. Następnie przystąpiono do procedowania wyborów nowego Przewodniczącego. Na stanowisko Przewodniczącego NSZZ Solidarność przy PG SILESIA została zgłoszona jedna kandydatura – Grzegorza Babija. Zgłosił go Dariusz Dudek, który w swoim wystąpieniu przedstawił argumenty przemawiające za tą kandydaturą. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy, a następnie ogłosiła wyniki. Okazało się, że Grzegorz Babij został wybrany jednogłośnie. Dziękując za wybór powiedział, że zdaje sobie sprawę, jaka ogromna odpowiedzialność spada na jego barki. Liczy jednak na to, że cała Komisja Zakładowa zaangażuje się w pracę na rzecz dalszego rozwoju związku oraz, że razem osiągniemy jeszcze więcej niż do tej pory. Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła procedurę wyborczą wyborów uzupełniających do Komisji Zakładowej. Wolne miejsca zostały obsadzone przez Paulinę Paraluk oraz przez Grzegorza Polaka. Na zakończenie zebrania jeszcze raz głos zabrał Grzegorz Babij, który w imieniu wszystkich członków Solidarności podziękował Dariuszowi Dudkowi za wszystkie lata pracy na rzecz związku oraz wręczył mu upominki, jakie związek przygotował na tą uroczystość. Na tym Nadzwyczajne Walne Zebranie zostało zakończone. Po zebraniu odbyło się krótkie spotkanie Komisji Zakładowej, na którym wybrano nowego Zastępcę Przewodniczącego. Został nim Krzysztof Kwaśny. W dniu 8 marca odbyło się kolejne spotkanie Komisji Zakładowej na której to do końca ukonstytuowano Prezydium związku. Nowym członkiem tego gremium został Daniel Rożeń.