Apel do mieszkańców Czechowic-Dziedzic

2013-05-07

A- A A+

Apel do miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic w spra­wie popar­cia zanie­cha­nia budowy drogi eks­pre­so­wej S 1 w warian­cie A

 

 

 

Stanowisko:

Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia Sp z o.o., - „Silesia Walcząca” zde­cy­do­wa­nie sprze­ci­wia się budo­wie drogi S1 w warian­cie A,
na odcinku mię­dzy węzłem „Kosztowy II” w Mysłowicach, a węzłem „Suchy Potok” w Bielsku — Białej, przez gminy Bojszowy, Miedźna i Bestwina.

Realizacja wer­sji A drogi S1 ozna­cza dla nas — pra­cow­ni­ków i współ­wła­ści­cieli PG Silesia oraz naszych rodzin, praw­dziwą kata­strofę eko­no­miczną i spo­łeczną. Brak moż­li­wo­ści roz­po­czę­cia wydo­by­cia węgla z obsza­rów rezer­wo­wych oraz dra­styczne ogra­ni­cze­nie moż­li­wo­ści eks­plo­ata­cji węgla z obsza­rów w tej chwili wydobywczo-aktywnych,równoznaczny jest ze śmier­cią kopalni; jej ist­nie­nie prze­sta­nie być opła­calne. Tysiące ludzi wylą­duje na bruku. Przyszłość nasza, naszych rodzin, ale też wszyst­kich mikro i małych przed­się­bior­ców, któ­rzy dzięki ist­nie­niu kopalni maja zapew­niony byt, sta­nie pod ogrom­nym zna­kiem zapy­ta­nia. Co wię­cej, w związku z pla­no­wa­nymi wybu­rze­niami na tra­sie prze­biegu drogi S1 wariant A, cześć z nas straci zarówno pracę, jak i swoje domo­stwa. W efek­cie budowy drogi a w kon­se­kwen­cji zanie­cha­nia przez Zarząd PG Silesia dal­szych inwe­sty­cji warunki bytowe lokal­nego spo­łe­czeń­stwa ule­gną dra­stycz­nemu pogor­sze­niu, czemu mówimy sta­now­cze NIE.

Skrótowe oświad­cze­nie Zarządu PG SILESIA:

Z pro­po­no­wa­nych moż­li­wo­ści naj­bar­dziej inwa­zyjny dla PG Silesia jest wariant pierw­szy. Jego wybór „naru­szy inte­resy eko­no­miczne i gospo­dar­cze przed­się­bior­stwa, zre­du­kuje moż­li­wość roz­woju kopalni, co bez­po­śred­nio prze­łoży się na nie­sta­bil­ność zatrud­nie­nia 1600 pra­cow­ni­ków, któ­rzy są jej fila­rem” — napi­sali przed­sta­wi­ciele kopalni, gdzie w minio­nych dwóch latach cze­ski inwe­stor zain­we­sto­wał ponad 500 mln zł.

Jesteśmy roz­cza­ro­wani, że takie przed­się­bior­stwa jak nasze są nara­żane na nie­sta­bilne warunki roz­woju, co unie­moż­li­wia dłu­go­ter­mi­nowe pla­no­wa­nie stra­te­gii biz­ne­so­wej. Działania takie pod­wa­żają atrak­cyj­ność naszego regionu jako miej­sca dla przy­szłych inwestycji”

Przeprowadzenie drogi S1 w warian­cie A ozna­cza wyha­mo­wa­nie inwe­sty­cji i roz­woju poprzez wyge­ne­ro­wa­nie bar­dzo dużej straty w zaso­bach PG Silesia. Należy rów­nież pod­kre­ślić nie­za­prze­czalne straty moralne, spo­łeczne i eko­no­miczne dla jej pra­cow­ni­ków, klien­tów i part­ne­rów biz­ne­so­wych” — głosi ponie­dział­kowe oświadczenie.

Dlatego też będą zbie­rane pod­pisy wśród miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic sprze­ci­wia­jące się budo­wie drogi S1 w warian­cie „A”. Zwracamy się z ape­lem do miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic, aby poparli nasze sta­no­wi­sko i sta­ra­nia o utrzy­ma­nie miejsc pracy i naj­więk­szego pra­co­dawcy jakim jest PG SILESIA w naszym regionie.

W imie­niu Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia Sp z o.o., — „Silesia Walcząca”

NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Przewodniczący
Dariusz Dudek

 

Więcej na temat pro­po­zy­cji GDDKiA — Stowarzyszenie Meritum