Apel szefa „S” w sprawie Lidla

2014-02-04

A- A A+

Piotr Duda zwró­cił się do wszyst­kich związ­kow­ców i sym­pa­ty­ków „Solidarności” z prośbą o boj­ko­to­wa­nie Lidla w lutym. Lidl pro­wa­dził zde­cy­do­wane dzia­ła­nia anty­związ­kowe, pole­ga­jące na utrud­nia­niu dzia­łal­no­ści, pozo­ro­wa­niu dia­logu i ogra­ni­cza­niu liczby człon­ków. Finałem tych dzia­łań było dys­cy­pli­narne wyrzu­ce­nie z pracy prze­wod­ni­czą­cej i jej zastępcy za zda­rze­nia, które nigdy nie miały miejsca.

Proszę nie rób­cie w mie­siącu lutym zaku­pów w tych skle­pach. Nasze Koleżanki i Koledzy potrze­bują naszej pomocy bądźmy Solidarnością– ape­luje przewodniczący.

Apel o boj­kot Lidla