Braniewo: „Obywatelskie embargo” trwa. Jest petycja do władz

2014-09-24

A- A A+
wegiel

Blokada kole­jo­wego przej­ścia gra­nicz­nego z Rosją w Braniewie trwa. Prowadzący pro­test prze­ciwko impor­towi rosyj­skiego węgla gór­nicy prze­ka­zali woje­wo­dzie warmińsko-mazurskiemu Marianowi Podziewskiemu pety­cję z postu­la­tami. Domagają się m.in. kon­kret­nych dekla­ra­cji co do reali­za­cji obiet­nic zło­żo­nych przez pre­miera Donalda Tuska pod­czas spo­tkań z orga­ni­za­cjami związkowymi.

- Zażądaliśmy od woje­wody, by prze­ka­zał pani pre­mier Ewie Kopacz infor­ma­cję, że ocze­ku­jemy jej odpo­wie­dzi na przed­sta­wione żąda­nia, a zwłasz­cza tego, by w swoim exposé okre­śliła ter­min reali­za­cji wszyst­kich zadań zwią­za­nych ze wspar­ciem dla gór­nic­twa, które pre­mier Tusk nało­żył na poszcze­gól­nych urzęd­ni­ków. Słyszeliśmy o nich wie­lo­krot­nie pod­czas roz­mów pro­wa­dzo­nych kilka mie­sięcy temu. Padały też wtedy słowa doty­czące koniecz­no­ści ogra­ni­cze­nia importu węgla do Polski — mówi prze­by­wa­jący na miej­scu od wcze­snych godzin poran­nych prze­wod­ni­czący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik. Wśród roz­wią­zań pozwa­la­ją­cych ogra­ni­czyć import związ­ko­wiec wymie­nia m.in. wspo­mniane w pety­cji wpro­wa­dze­nie kon­ce­sji na han­del węglem, wdro­że­nie sys­temu cer­ty­fi­ka­tów jako­ścio­wych w obro­cie surow­cem oraz ogra­ni­cze­nie importu węgla o niskich para­me­trach jakościowych.

Prowadzący akcję pro­te­sta­cyjną od godziny 3.40 pra­cow­nicy kilku kopalń nie prze­pusz­czają skła­dów towa­ro­wych, nakła­da­jąc „oby­wa­tel­skie embargo” na rosyj­ski węgiel.
– Trudno mi powie­dzieć, ile skła­dów do tej chwili nie wje­chało na tery­to­rium naszego kraju dzięki pro­wa­dzo­nej akcji pro­te­sta­cyj­nej. Mówi się o co naj­mniej jed­nym skła­dzie i mówi się też, że w ogóle nie są wpusz­czane składy z Rosji, bo próby wyco­fa­nia ich z powro­tem wią­za­łyby się z cał­ko­wi­tym para­li­żem węzła. Mogę jesz­cze dodać, że blo­ko­wa­nym szla­kiem nie kur­sują składy oso­bowe, więc nie ma utrud­nień dla pasa­że­rów. Przepuszczane są nato­miast dre­zyny i pozo­stałe pojazdy kole­jo­wej obsługi tech­nicz­nej — rela­cjo­nuje lider gór­ni­czej „S”.
Dalsze losy blo­kady zależą teraz od tre­ści odpo­wie­dzi sze­fo­wej pol­skiego rządu i tempa, w jakim zosta­nie ona udzie­lona.
– Czekamy na kon­kretny komu­ni­kat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do tego czasu blo­kada kole­jo­wego przej­ścia gra­nicz­nego z Rosją będzie kon­ty­nu­owana — dekla­ruje Grzesik i infor­muje, że jesz­cze dziś do Braniewa mają dotrzeć gór­nicy zrze­szeni w Wolnym Związku Zawodowym „Sierpień 80″, któ­rzy udzielą wspar­cia pro­wa­dzą­cym pro­test.
Pełną treść pety­cji skie­ro­wa­nej do woje­wody warmińsko-mazurskiego przez gór­ni­ków publi­ku­jemy poniżej.

* * *

Marian Podziewski
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Szanowny Panie Wojewodo,
My, gór­nicy ślą­skich kopalń pro­te­stu­jący przy węźle kole­jo­wym w Braniewie żądamy pod­ję­cia zde­cy­do­wa­nych dzia­łań w spra­wie ogra­ni­cze­nia nie­uczci­wego importu węgla kamien­nego z Federacji Rosyjskiej do naszego kraju. Przedstawiciele rządu RP, któ­rego Pan jest repre­zen­tan­tem w woje­wódz­twie warmińsko-mazurskim, wie­lo­krot­nie obie­cy­wali nam wdro­że­nie instru­men­tów pozwa­la­ją­cych powstrzy­mać ten pro­ce­der ruj­nu­jący pol­skie gór­nic­two i zabie­ra­jący nasze miej­sca pracy.
Niestety wszel­kie dekla­ra­cje skła­dane zarówno przez przed­sta­wi­cieli resortu gospo­darki, jak i przez pre­miera Donalda Tuska oka­zały się pustymi obiet­ni­cami. W sytu­acji, gdy pol­skie spółki węglowe stoją na skraju upadku, do naszego kraju impor­to­wane są coraz więk­sze ilo­ści węgla. Torami, na któ­rych dzi­siaj pro­te­stu­jemy w zeszłym roku wje­chało do naszego kraju ok. 11 mln ton rosyj­skiego węgla. Nie możemy dłu­żej tole­ro­wać takiej sytu­acji. Dlatego zde­cy­do­wa­li­śmy się nało­żyć dzi­siaj oby­wa­tel­skie embargo na rosyj­ski węgiel.
Podczas roz­mów naszych przed­sta­wi­cieli ze stroną rzą­dową, przed­sta­wi­li­śmy gotowe roz­wią­za­nia pozwa­la­jące ogra­ni­czyć zja­wi­sko nie­uczci­wego importu węgla do naszego kraju, które spo­tkały się z apro­batą przed­sta­wi­cieli rządu. Chodzi przede wszyst­kim o wpro­wa­dze­nie kon­ce­sji na han­del węglem, wdro­że­nie sys­temu cer­ty­fi­ka­tów jako­ścio­wych w obro­cie tym surow­cem, a także ogra­ni­cze­nie importu węgla o niskich para­me­trach jako­ścio­wych, któ­rego cena w dodatku wcale nie jest kon­ku­ren­cyjna w sto­sunku do ceny surowca wydo­by­wa­nego w pol­skich kopal­niach. Domagamy się rów­nież wpro­wa­dze­nia w Polskim pra­wie, a zwłasz­cza w usta­wie o zamó­wie­niach publicz­nych zapi­sów gwa­ran­tu­ją­cych spa­la­nie pol­skiego węgla w komu­nal­nych cie­płow­niach.
Jednocześnie ocze­ku­jemy od Pana Wojewody pod­ję­cia natych­mia­sto­wych dzia­łań unie­moż­li­wia­ją­cych roz­bu­dowę infra­struk­tury prze­ła­dun­ko­wej dla rosyj­skiego węgla w Braniewie, która dopro­wa­dzi do zwięk­sze­nia moż­li­wo­ści spro­wa­dza­nia i skła­do­wa­nia tego surowca. Jest to postu­lat nie tylko gór­ni­ków, ale rów­nież lokal­nej spo­łecz­no­ści Braniewa.
Te roz­wią­za­nia pozwo­li­łyby nie tylko ochro­nić pol­skie gór­nic­two przed nie­uczciwą kon­ku­ren­cją, ich wpro­wa­dze­nie leży rów­nież w inte­re­sie milio­nów oby­wa­teli naszego kraju ogrze­wa­ją­cych swoje domy węglem i korzy­sta­ją­cych z ener­gii elek­trycz­nej wytwa­rza­nej przez elek­trow­nie węglowe. Dlatego też ocze­ku­jemy od pani Premier Ewy Kopacz, że w expose wskaże kon­kretny ter­min reali­za­cji postu­la­tów zgła­sza­nych przez stronę związ­kową, przy­ję­tych do reali­za­cji przez poprzed­niego premiera.