Czesi nadal myślą o kupnie Elektrowni Rybnik

2017-02-15

A- A A+
Fot. PTWP (Tomasz Elżbieciak)

Czeski kon­cern ener­ge­tyczny EPH w naj­gor­szym sce­na­riu­szu może sprze­dać kopal­nię Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, jeśli nie kupi od EDF elek­trowni w Rybniku — pisze śro­dowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

- Ponieważ pol­skie organy pań­stwowe odmó­wiły EDF zgody na sprze­daż ryb­nic­kiej elek­trowni, zwró­ci­li­śmy się do strony pol­skiej o nego­cja­cje w tej spra­wie — mówi Petra Šťastná z działu mar­ke­tingu i komu­ni­ka­cji EPH.
Prezes PG Silesia, Michal Heřman, nie chce komen­to­wać sprawy, ale zapew­nia, że otrzy­mał pozy­tywny sygnał doty­czący roz­mów w Warszawie, która, jego zda­niem, nie powie­działa „nie” naby­ciu przez EPH elek­trowni w Rybniku, lecz jedy­nie podzia­łowi akty­wów EDF. Francuzi chcieli bowiem sprze­dać ryb­nicki zakład Czechom, a aktywa cie­płow­ni­cze austra­lij­skiemu fun­du­szowi IMF Ivestors.

Więcej na ten temat w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://gornictwo.wnp.pl/
Fot. PTWP (Tomasz Elżbieciak)