Dariusz Dudek, Solidarność PG Silesia: boimy się o przyszłość

2017-01-19

A- A A+
1441443136-dudek-dariusz

Na rynku węgla jest coraz trud­niej. Wraz z moder­ni­za­cją blo­ków ener­ge­tycz­nych ilość potrzeb­nego surowca będzie maleć — mówi dla por­talu wnp.pl Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia.

Jak połą­cze­nie Polskiej Grupy Górniczej z Katowickim Holdingiem Węglowym, które ma zostać sfi­na­li­zo­wane do końca marca, wpły­nie na Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia?

- Dla nas nie będzie to miało spe­cjal­nego zna­cze­nia. Z infor­ma­cji, jakie do nas docie­rają z róż­nych stron, wynika, że tylko kopal­nie Murcki-Staszic i Mysłowice-Wesoła będą w struk­tu­rach Polskiej Grupy Górniczej. Jak osta­tecz­nie zosta­nie to wszystko poukła­dane — zoba­czymy. Obecnie trudno coś prognozować.

Zimowa aura sprzyja chyba sprze­daży węgla…

- Sprzyja. Mamy zimę i trwa sprze­daż zapa­sów węgla w spół­kach, choć pozo­staje pyta­nie: ile tych zapa­sów tak naprawdę jest w spół­kach węglo­wych i jaka część z nich jest pod zastawy bankowe.

Jak sytu­acja się będzie kształ­to­wać w przy­szło­ści, to trudno prze­wi­dzieć. Na pewno Katowicki Holding Węglowy wymaga znacz­nych dzia­łań restruk­tu­ry­za­cyj­nych, wymaga rów­nież zakupu nowych maszyn i urzą­dzeń oraz roz­je­cha­nia nowych pokładów.

Z tego, co można zasły­szeć wynika, że kopal­nie Katowickiego Holdingu Węglowego znaj­dują się w kiep­skim sta­nie technicznym.

Na rynku węgla jest coraz trud­niej. Wraz z moder­ni­za­cją blo­ków ener­ge­tycz­nych ilość potrzeb­nego surowca będzie maleć. Na rynku pozo­staną naj­lepsi. Mam nadzieję, że będzie też na tym rynku miej­sce dla Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia.

Enea nie­ba­wem zapewne nabę­dzie Elektrownię Połaniec. Prawdopodobnie Lubelski Węgiel Bogdanka będzie dostar­czał węgiel do Kozienic i Połańca. Mamy też Grupę Tauron na rynku z zakła­dami gór­ni­czymi w swych struk­tu­rach. Natomiast czas pokaże jak Polska Grupa Górnicza po wchło­nię­ciu Katowickiego Holdingu Węglowego będzie osta­tecz­nie powią­zana z ener­ge­tyką. Jest obec­nie ten­den­cja two­rze­nia kon­cer­nów paliwowo-energetycznych. I zacho­dzi pyta­nie, jakie miej­sce na rynku będzie dla Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia.
Obaw nie brakuje?

- My boimy się o swoją przy­szłość. Spoglądamy na to, co się dzieje wokół i chcie­li­by­śmy, aby na tym trud­nym rynku było też miej­sce dla PG Silesia.

Wydobycie jest u nas reali­zo­wane zgod­nie z pla­nem. Na rok 2017 pla­no­wane jest wydo­by­cie około dwóch milio­nów ton węgla netto. Obecnie stan zatrud­nie­nia w PG Silesia wynosi 1700 osób.

Rozmawiał: Jerzy Dudała