Dla regionu ważny jest zrównoważony rozwój. Co dalej z projektem drogi S1

2013-08-07

A- A A+
Solidarność przy PG SIlesia

Infrastruktura dro­gowa jest ważna dla regionu, ale nie mniej ważne jest zapew­nie­nie pracy jego miesz­kań­com a tym samym two­rze­nie opty­mal­nych warun­ków roz­woju przed­się­biorstw. To bowiem prze­kłada się na atrak­cyj­ność inwe­sty­cyjną i pla­no­wa­nie przy­szłych, rów­nież mię­dzy­na­ro­do­wych, inwestycji.

Poseł Stanisław Szwed w zapy­ta­niu posel­skim kie­ro­wa­nym do Ministra Transportu Sławomira Nowaka ws. planu pro­wa­dze­nia drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku Bielsko Biała/Suchy Potok/- Mysłowice /Kosztowy 2/, zwró­cił uwagę, że „nara­że­nie przed­się­bior­stwa na nie­sta­bilne warunki roz­woju unie­moż­liwi dłu­go­ter­mi­nowe pla­no­wa­nie stra­te­gii biz­ne­so­wej, pod­waży atrak­cyj­ność regionu, jako miej­sca dla przy­szłych inwe­sty­cji.

Kwestię tę pod­nosi rów­nież Zarząd PG SILESIA, tłu­ma­cząc, że nie­roz­sąd­nym jest pro­jek­to­wa­nie inwe­sty­cji, które mogą zagra­żać dłu­go­fa­lo­wemu pla­no­wa­niu dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej. W oce­nie Zarządu ważne jest szu­ka­nie takich roz­wią­zań, które wspie­rają biz­nes i nie redu­kują moż­li­wo­ści roz­woju regionu.

- Nowa droga oczy­wi­ście umoż­liwi poszu­ki­wa­nie pracy poza regio­nem, ale czy o to cho­dzi? Czy droga ma powo­do­wać roz­wój sąsia­du­ją­cych miast i gmin, które ścią­gną „naszą” wykwa­li­fi­ko­waną kadrę? Kadrę, która w efek­cie zamknię­cia lokal­nych, dobrze pro­spe­ru­ją­cych zakła­dów będzie zmu­szona do poszu­ki­wa­nia pracy w innych czę­ściach woje­wódz­twa czy kraju? Czy taka sytu­acja pozy­tyw­nie wpły­nie na roz­wój regionu, przez który będzie popro­wa­dzona zosta­nie droga? – pyta Dariusz Dudek, Przewodniczący Komitetu „Silesia Walcząca”.

Zrównoważony roz­wój regio­nalny oraz stwa­rza­nie odpo­wied­nich warun­ków biz­ne­so­wych, z uwzględ­nie­niem kon­tra­hen­tów mię­dzy­na­ro­do­wych, powinny być prio­ry­te­tami. Odpowiednio roz­wi­nięta infra­struk­tura dro­gowa jest w tym aspek­cie ele­men­tem nie­zbęd­nym. Należy jed­nak zadać pyta­nie, czy inwe­stor zde­cy­duje się na inwe­sty­cję, wie­dząc że jego biz­nes może być w przy­szło­ści zagrożony?

Bezpieczeństwo biz­nesu wpływa na wzrost atrak­cyj­no­ści inwe­sty­cyj­nej regionu. Atrakcyjność inwe­sty­cyjna regionu wpływa na roz­wój biz­nesu. To koło samo się napę­dza. Dlatego PG SILESIA roz­po­częła dia­log mający na celu poka­za­nie, jak ważna dla roz­woju regio­nal­nego jest gwa­ran­cja moż­li­wo­ści budo­wa­nia i reali­zo­wa­nia dłu­go­ter­mi­no­wej stra­te­gii dzia­ła­nia oraz dogłębna ana­liza każ­dej pla­no­wa­nej inwe­sty­cji, szcze­gól­nie dro­go­wej – mówi Thomas Lautsch, wice­pre­zes zarządu PG SILESIA..