Dość lekceważenia społeczeństwa

2013-08-30

A- A A+
dosc

Przedstawiamy har­mo­no­gram akcji pro­te­sta­cyj­nych, które będą miały miej­sce 11–14 wrze­śnia 2013 r. w Warszawie.

11 wrze­śnia (środa)

Dzień bran­żowy skła­da­jący się z 6 pikiet przed:

  • Ministerstwem Zdrowia,
  • Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
  • Ministerstwem Gospodarki,
  • Ministerstwem Spraw Wewnętrznych,
  • Ministerstwem Skarbu,
  • Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Pikiety roz­poczną się o godz. 12.00, a po ich zakoń­cze­niu uczest­nicy przejdą pod Sejm RP, gdzie odbę­dzie się wspólna mani­fe­sta­cja. Od tego momentu roz­pocz­nie też swoje funk­cjo­no­wa­nie mia­steczko namio­towe, które będzie dzia­łało do 14 września.

12 wrze­śnia (czwartek)

Dzień eks­percki, w ramach któ­rego odbędą się debaty eksperckie.

W mia­steczku namio­to­wym przed Sejmem RP odbędą się trzy panele – pierw­szy o godz. 13.00, kolejne o 15.00 i 17.00. Zakres tema­tyczny i osoby bio­rące udział w dys­ku­sji są obec­nie usta­lane. Ostateczny pro­gram zosta­nie usta­lony 2 wrze­śnia na kolej­nym spo­tka­niu mię­dzy­związ­ko­wego sztabu protestacyjnego.

13 wrze­śnia (piątek)

Dzień otwarty (Hyde Park) z wolną try­buną dla orga­ni­za­cji bio­rą­cych udział w manifestacji.

W tym dniu w mia­steczku przed Sejmem RP od godz. 12.00 będą kon­ty­nu­owane debaty eks­perc­kie, w tym na temat refe­ren­dów oby­wa­tel­skich. Ok. godz. 16.30 scena i mikro­fon zostaną udo­stęp­nione orga­ni­za­cjom spo­łecz­nym, ini­cja­ty­wom oby­wa­tel­skim, a także wszyst­kim orga­ni­za­cjom wspie­ra­ją­cym nasz protest.

14 wrze­śnia (sobota)

Kulminacja akcji. Wielka ogól­no­pol­ska mani­fe­sta­cja „Dość lek­ce­wa­że­nia społeczeństwa”.

Początek mani­fe­sta­cji o godz. 12.00 w trzech punk­tach Warszawy (bło­nia przy Stadionie Narodowym, Plac Defilad przy Pałacu Kultury i Nauki, Sejm RP). Pochody z trzech wymie­nio­nych kie­run­ków spo­tkają się przy Rondzie de Gaulle’a, skąd o godz. 13.00 przejdą uli­cami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście do Placu Zamkowego.

Na sce­nie przy Zamku Królewskim odbę­dzie się finał akcji i wystą­pie­nia lide­rów trzech cen­tral związkowych.

Po mani­fe­sta­cji część auto­ka­rów „Solidarności” wyru­szy na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Częstochowy.