Droga S1 — optymalny wariant C?

2013-08-07

A- A A+
KWK Silesia

Z ini­cja­tywy Wojewody Ślą­skiego Zygmunta Łukasz­czyka jesz­cze w czerwcu odbyło się spo­tka­nie w spra­wie drogi eks­pre­so­wej S1 mię­dzy Mysłowicami, a Bielskiem-Białą. Na spo­tka­niu obecne były wszyst­kie strony zain­te­re­so­wane prze­bie­giem pla­no­wa­nej inwestycji.

Dyrektor kato­wic­kiego oddziału GDDKiA, Ewa –Tomala Borucka wska­zała, że z punktu widze­nia GDDKiA opty­mal­nym roz­wią­za­niem wydaje się reali­za­cja wariantu C. Powodów jest kilka: wyko­rzy­sta­nie już ist­nie­ją­cej linii infra­struk­tury, moż­li­wość popro­wa­dze­nia obwod­nicy Oświęcimia w taki spo­sób, aby nie była widoczna z terenu Muzeum Auschwitz Birkenau, na czym zale­żało UNESCO.
Zarząd kopalni PG SILESIA wie­rzy nato­miast, że wciąż jest moż­liwe wypra­co­wa­nie takiego wariantu, który w ogóle nie będzie zagra­żał tere­nom gór­ni­czym w regionie.

- Oczywiście wariant C jest dla nas korzystny. Jednak jego wybór nie roz­wią­zuje pro­blemu, na jaki zwra­camy uwagę już od kilku mie­sięcy. Planując inwe­sty­cje, takie jak np. budowa drogi, należy brać pod uwagę inte­resy przed­się­bior­ców, któ­rzy na jej poten­cjal­nych tere­nach pro­wa­dzą swoje biz­nesy. Nie może być tak, że roz­wi­ja­jący się biz­nes jest zamy­kany przez inwe­sty­cję dro­gową, a ludzie pozo­stają bez zatrud­nie­nia. Należy wypra­co­wać na przy­szłość taki model pla­no­wa­nia inwe­sty­cji dro­go­wych, który będzie godził inte­resy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych. To da się zro­bić. I dia­log w tym tema­cie roz­po­czę­li­śmy przy oka­zji pla­no­wa­nej budowy drogi S1 już kilka mie­sięcy temu wie­rząc, że zaini­cju­jemy pewne zmiany w pla­no­wa­niu przy­szłej infra­struk­tury dro­go­wej w Polsce – tłu­ma­czy Zarząd PG SILESIA.

Na spo­tka­niu w Urzędzie Wojewódzkim obecni byli: Wojewoda Ślą­ski, Dyrektor kato­wic­kiego GDDKiA, Dyrektor RDOŚ, Prezydent Miasta Oświęcim, Prezes KW SA, Prezes PG SILESIA, Dyrekcja kopalni Brzeszcze oraz wójt gminy Miedźna.