Droga S1. „Silesia Walcząca” apeluje do Komisji Sejmowych

2013-08-07

A- A A+
KWK Silesia - Czechowice-Dziedzice

Sejmowa Komisja Gospodarki, Sejmowa Komisja Infrastruktury oraz Podkomisja Stała ds. Transportu Drogowego i Drogownictwa zostały poin­for­mo­wane o sytu­acji zwią­za­nej z pla­no­waną budową drogi S1 na odcinku pomię­dzy Mysłowicami, a Bielskiem-Białą i popro­szone o wspar­cie. Stosowne pisma na początku lipca prze­słał Dariusz Dudek, Przewodniczący Komitetu Społecznego „Silesia Walcząca”.

Dariusz Dudek w prze­sła­nych listach przed­sta­wił trudną histo­rię walki o ura­to­wa­nie kopalni i zapew­nie­nie pracy dla gór­ni­ków i lokal­nych miesz­kań­ców. Wskazał jakim zagro­że­niem dla kopalni jest pla­no­wana obec­nie budowa drogi w warian­cie A.

Walczyliśmy o naszą kopal­nię kilka lat temu. Udało się. Teraz wal­czyć musimy znowu. Nie pod­damy się w tej walce. W imie­niu Komitetu Społecznego „Silesia Walcząca” pro­szę o wspar­cie i inter­wen­cję w spra­wie pla­no­wa­nej inwe­sty­cji dro­go­wej zagra­ża­ją­cej naszemu dal­szemu bytowi. Każdy Polak zasłu­guje na godne życie i pracę. Prosimy więc o pochy­le­nie się nad naszym losem oraz wspar­cie nas w walce o uchro­nie­nie przed kata­strofą likwi­da­cji miejsc pracy w PG SILESIA. – ape­luje Dudek.

Przewodniczący „Silesii Walczącej” pro­wa­dzi także komu­ni­ka­cję m.in. z Ministerstwem Gospodarki, Transportu, Pracy i Polityki Społecznej, a także przed­sta­wi­cie­lami lokal­nych władz. Dariusz Dudek spo­tkał się rów­nież z Ewą Tomalą-Borucką, Dyrektor GDDKiA oddział w Katowicach.