Eksperci z UNESCO otworzą drogę dla S1

2013-08-09

A- A A+

Na czerw­co­wym spo­tka­niu u Wojewody Ślą­skiego Zygmunta Łukasz­czyka poin­for­mo­wano, że w III kwar­tale 2013 roku pla­no­wany jest przy­jazd mię­dzy­na­ro­do­wych eks­per­tów z UNESCO, któ­rzy mają prze­ana­li­zo­wać moż­li­wość budowy drogi w pobliżu muzeum oświę­cim­skiego. Przedstawiona ana­liza ma tra­fić na obrady KOPI, na któ­rych wybrany zosta­nie wariant prze­biegu drogi S1.

- Doszły do nas infor­ma­cje, że przed­sta­wi­ciele UNESCO mogą poja­wić się dopiero w paź­dzier­niku. Spodziewamy się więc rów­nież prze­su­nię­cia obrad KOPI na koniec roku. Da to czas Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na lep­sze zapo­zna­nie się oraz prze­my­śle­nie moż­li­wo­ści budowy drogi S1 według wariantu H, któ­rego idea została zło­żona w GDDKiA 18 lipca br. przez zarząd PG SILESIA — mówi Dariusz Dudek, Przewodniczący Komitetu Silesia Walcząca.

UNESCO już w ubie­głym roku wyra­ziło zastrze­że­nia do pro­po­no­wa­nych warian­tów drogi. W grud­niu 2012 r. GDDKiA przed­sta­wiło ofi­cjal­nie pre­zen­ta­cję z opi­niami jed­no­stek zain­te­re­so­wa­nych prze­bie­giem drogi, w któ­rej Polski Komitet Organizacji UNESCO zwró­cił uwagę, że „dla wariantu A są wąt­pli­wo­ści doty­czące pro­po­no­wa­nego prze­biegu drogi dojaz­do­wej do Oświęcimia, który inge­ruje w kra­jo­braz mający walor doku­mentu histo­rycz­nego(…). Konieczne jest zba­da­nie innych roz­wią­zań, sko­or­dy­no­wa­nie z pla­nami zapi­sa­nymi w Oświęcimskim Strategicznym Programie Rządowym.

Dyrektor Borucka na spo­tka­niu u Wojewody, wspo­mniała ze opty­malny z punktu widze­nia GDDKiA jest wariant C, bo Oświęcim jest dużym gene­ra­to­rem ruchu. Dlatego ocena UNESCO może być nie­zwy­kle istotna i pomocna przy wybo­rze wariantu drogi S1. To bowiem UNESCO blo­kuje moż­li­wość prze­biegu drogi przy Muzeum Oświęcimskim – dodaje Dudek.