Karczma Piwna 2014

2014-12-11

A- A A+

karczma-piwna-409

Włodarz spo­tka­nia gwar­ków ze sta­rej i nowej strze­chy, prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek roz­po­czął XV Karczmę Piwną słowami:

Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy,
Tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba.
A w kro­ni­kach napi­sano, że gwar­ko­wie Silesiańscy po
Znojnym tru­dzie, raz do czasu, przy piwie przed­nim
a kra­to­fi­lach uciesz­nych i pie­śni spo­sob­nej czas spę­dzić lubili…
Jako że potom­kami sta­rych Gwarków się mie­nimy,
Tako i tra­dy­cje naszych pra­oj­ców pod­trzy­mać nam trzeba.
A w kro­ni­kach napi­sano, że gwar­ko­wie Silesiańscy po
Znojnym tru­dzie, raz do czasu, przy piwie przed­nim
a kra­to­fi­lach uciesz­nych i pie­śni spo­sob­nej czas spę­dzić lubili.
A iżby ucie­chy i swa­woli zażyć wszy­scy mogli do woli,
Wiadomo czy­nimy wszyst­kim tu przy­tom­nym,
Że dozwo­lone są wsze­la­kie dys­ku­syje, choćby i naj­bar­dziej
fry­wolne, byle były wie­dzione wedle sta­rego oby­czaju
i reguł usta­lo­nych przez Wysokie a w spra­wach
Piwnych nigdy nie­omylne Prezydium.
Wiadomym takoż czy­nimy, co by żaden gwa­rek tu
przy­tomny nie roz­po­wie­dział o przy­pad­kach na Karczmie
będą­cych, niczym stara bia­ło­głowa. A ucho­waj Panie, by
sobie za uwła­cza­nie poczy­tał, co tu będzie o nim powia­dano.
Przeto nie­chaj mi będzie Włodarzem się mie­niąc,
do Wysokiego a w spra­wach piw­nych nigdy Nieomylnego
Prezydium poprosić:

• Prezesa PG SILESIA gwarka Michała Hermana
• Dyrektora KRZG gwarka Bronisława Gaja
• Przewodniczące ZR Podbeskidzie gwarka Marka Bogusza

A na Prezesa naszego spo­tka­nia mia­nuje Norberta Achtelika syna Pawła z Gór Tarnowskich.

Tymi sło­wami Włodarz spo­tka­nia gwar­ków ze sta­rej i nowej strze­chy, prze­wod­ni­czący KZ NSZZ „Solidarność” Dariusz Dudek roz­po­czął XV Karczmę Piwną.
Następnie została odczy­tana lista gości któ­rzy zaszczy­cili swoją obec­no­ścią nasze bie­sia­do­wa­nie. I tak na spo­tka­nie gwar­ków przy­byli: Marian Błachut Burmistrz Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice, Damian Żela­zny Przewodniczący RM Czechowice-Dziedzice, Artur Beniowski Wójt Gminy Bestwina wraz ze swoim zastępcą Marcinem Kanik, Szymon Adamecki, Jacek Nowak, Piotr Adamiec oraz kole­dzy prze­wod­ni­czący Solidarności z zaprzy­jaź­nio­nych zakła­dów pracy. Szczególnie gorącą Włodarz spo­tka­nia przy­wi­tał obec­nych na spo­tka­nia gwarków-członków NSZZ Solidarność przy PG SILESIA.
Powołane Wysokie a w spra­wach piw­nych nigdy nie­omylne Prezydium, po degu­sta­cji piwa i spraw­dze­niu jego tem­pe­ra­tury wydało zgodę dla piwo­le­jów na roz­la­nie tego zło­ci­stego napoju, wszyst­kim przy­by­łym na spo­tka­nie gwar­kom. Wcześniej minutą ciszy uczczono pamięć wszyst­kich gór­ni­ków któ­rzy zgi­nęli i ode­szli na wieczną szychtę…

Powołano rów­nież Policję Piwną, aby w cza­sie bie­sia­do­wa­nia zacho­wany był nale­żyty spo­kój oraz sza­cu­nek dla przy­by­łych gości i gwar­ków. Dla tych naj­bar­dziej swa­wol­nych Prezes Karczmy przy­go­to­wał szcze­gólne „nagrody” oraz „wyróż­nie­nia”. Pochodem Lisa Majora oraz sko­kiem przez „skórę”, którą trzy­mali Dyrektor KRZG Bronisław Gaj oraz prze­wod­ni­czący Dariusz Dudek, czte­rech nowych adep­tów sztuki gór­ni­czej, zostało mia­no­wa­nych i przy­ję­tych przez Prezesa Zarządu Michała Hermana, w poczet braci gór­ni­czej PG SILESIA.

Zostali powo­łani kon­tra­punkci ławy pra­wej i lewej i od tego momentu roz­po­częła się rywa­li­za­cja pomię­dzy ławami na śpiew, kon­kursy i zabawę. Dobry humor nie opusz­czał bie­sia­du­ją­cych gwar­ków do samego końca imprezy, a zgro­ma­dzeni zgodni byli co do tego, że była to naj­lep­sza Karczma Piwna. Dziękuję wszyst­kim za wspar­cie i pomoc w przy­go­to­wa­niu tej imprezy, szcze­gólne podzię­ko­wa­nie gwar­kom któ­rzy stwo­rzyli tak wspa­niałą atmosferę.

Do zoba­cze­nia za rok.
Przewodniczący KZ NSZZ Solidarność przy PG SILESIA — Dariusz Dudek
Z-ca prze­wod­ni­czą­cego KZ NSZZ Solidarność przy PG SILESIA Grzegorz — Babij

Zdjęcia z karczmy można zoba­czyć w gale­rii.