KE dała zgodę EPH na kupno aktywów Vattenfalla w Niemczech

2016-09-25

A- A A+
Fot. SPBer/wikimedia, licencja Creattive Commons

Komisja Europejska zatwier­dziła naby­cie nie­miec­kich akty­wów Vattenfalla przez kon­sor­cjum skła­da­jące się z cze­skiej grupy Energetický a průmy­slový hol­ding (EPH) oraz jej finan­so­wego part­nera PPF Investments Ltd.

Przypomnijmy, że szwedzki kon­cern Vattenfall i cze­ski Energetický a Prumyslovy Holding (EPH) oraz jego part­ner finan­sowy PPF Investments zawarły 18 kwiet­nia br. umowę ws. sprze­daży kopalń węgla bru­nat­nego w Niemczech i elek­trowni nim opalanych.

Transakcja obej­muje sprze­daż czte­rech elek­trowni opa­la­nych węglem bru­nat­nym: Schwarze Pumpe o mocy 1600 MW, Boxberg o mocy 2575 MW, Jänschwalde o mocy 3000 MW, dwóch blo­ków w elek­trowni Lippendorf oraz pię­ciu kopalń węgla bru­nat­nego: Jänschwalde, Nochten, Reichwalde, Welzow-Süd oraz Cottbus Nord. W pakie­cie jest także 10 elek­trowni wod­nych. W tych pod­mio­tach zatrud­nio­nych jest łącz­nie ok. 7,5 tys. pracowników.

W wyniku tej trans­ak­cji EPH zna­cząco umocni się na nie­miec­kim rynku, gdzie posiada już grupę Mibrag, zaj­mu­jącą się wydo­by­ciem węgla bru­nat­nego oraz pro­duk­cją ener­gii elek­trycz­nej i ciepła.

- W Niemczech widzimy nadal zna­czącą rolę dla węgla bru­nat­nego. W opar­ciu o nasze bar­dzo pozy­tywne doświad­cze­nia jako wła­ści­ciela Mibrag, jeste­śmy prze­ko­nani, że EPH jest ide­al­nym pod­mio­tem do prze­ję­cia akty­wów węgla bru­nat­nego nale­żą­cych do Vattenfall w Niemczech — mówił Jan Špringl, czło­nek zarządu EPH.

Vattenfall jest drugą co do wiel­ko­ści dzia­łal­no­ścią w obsza­rze wydo­by­cia węgla bru­nat­nego w Niemczech (Brandenburgia i Saksonia). Obejmuje ona kopal­nie odkryw­kowe Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten i Reichwalde, a także elek­trow­nie Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg oraz jeden blok Lippendorf w Mitteldeutsche Braunkohlerevier. Moc zain­sta­lo­wana akty­wów wynosi  8000 MW, a zatrud­nie­nie kształ­tuje się na pozio­mie 7 500 pracowników.

Zamknięcie trans­ak­cji ma nastą­pić w ciągu naj­bliż­szych kilku tygodni.

EPH jest pio­nowo zin­te­gro­waną grupą posia­da­jącą swoje aktywa w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz w Polsce. Swoją dzia­łal­ność pro­wa­dzi głów­nie w dwóch obsza­rach: wytwa­rza­nie cie­pła i ener­gii (11+ GWe) i prze­sył gazu ziem­nego, jego dys­try­bu­cja oraz dostawy (zdol­ność prze­sy­łowa ponad 80 mld m3).

W cało­ści grupa jest spółką pry­watną zarzą­dzaną przez dwie osoby pry­watne, posia­da­jące więk­szość udzia­łów. Daniel Křetínský jest wła­ści­cie­lem 37.167% udzia­łów w EPH podob­nie jak Patrik Tkáč 37.167%. Mniejszościowe udziały należą do pry­wat­nych pod­mio­tów, które nie posia­dają wię­cej niż 10% udziałów.

W Polsce EPH jest wła­ści­cie­lem kopalni węgla kamien­nego PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.