Kolejna tura negocjacji!

2014-02-06

A- A A+

W ponie­dzia­łek 03.02.2014 r punk­tu­al­nie o godz.13.30 w sie­dzi­bie NSZZ „Solidarnośc” roz­po­czeła się kole­janna tura nego­cja­cji pła­co­wych dot. usta­le­nia rocz­nego wskaź­nika przy­ro­stu prze­cięt­nego wyna­gro­dze­nia dla pra­cow­ni­ków spółki na 2014 rok. Z ramie­nia NSZZ „Solidarność” w zespole nego­cja­cyj­nym biorą udział: Dariusz Dudek ( Szef zespołu nego­cja­cyj­nego) Grzegorz Babij oraz mec Wiola Gawron z Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”.

Strona pra­co­dawcy prze­ka­zała nam i omó­wiła mate­riały o które wystą­pi­li­śmy na poprzed­nim spo­tka­niu. Po prze­ana­li­zo­wa­niu ich wystą­pimy na piśmie do pra­co­dawcy z naszymi żąda­niami pła­co­wymi. Następne spo­tka­nie nego­cja­cyjne odbę­dzie się 17 lutego tj w ponie­dzia­łek. O postę­pie nego­cja­cji będziemy infor­mo­wać Was na bie­żąco na naszej stronie.