Krajowy Zjazd „Solidarności” w Płocku

2016-11-26

A- A A+
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ponad trzy­stu dele­ga­tów uczest­ni­czy w obra­dach Krajowego Zjazdu „Solidarności”, który roz­po­czął się 24 listo­pada w Płocku. W pierw­szym dniu gośćmi związ­kow­ców byli Prezydent RP Andrzej Duda i Premier Beata Szydło.

W trak­cie spo­tka­nia z dele­ga­tami Prezydent uho­no­ro­wał kil­ku­na­stu zasłu­żo­nych związ­kow­ców odzna­cze­niami pań­stwo­wymi. W tej gru­pie zna­lazł się też jeden repre­zen­tant Podbeskidzia – Andrzej Biegun, prze­wod­ni­czący „Solidarności” żywiec­kiego bro­waru. Otrzymał z rąk Prezydenta Andrzeja Dudy Złoty Krzyż Zasługi. Warto dodać, że dwóch innych związ­kow­ców z naszego regionu – Henryk Kenig i Henryk Malik – zostali decy­zją dele­ga­tów uho­no­ro­wani tytu­łami „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

W trak­cie pierw­szego dnia obrad odbył się panel dys­ku­syjny, przy­go­to­wany przez eks­per­tów KK: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na roz­wój dia­logu społecznego”.

W godzi­nach popo­łu­dnio­wych pierw­szego dnia obrad dele­gaci zapo­znali się ze spra­woz­da­niem z pracy Komisji Krajowej w minio­nych dwóch latach, a w dru­gim dniu zajęli się spra­wami wewnętrz­nymi Związku, m.in. zmia­nami w Statucie “Solidarności”.

Z regionu Podbeskidzie w obra­dach uczest­ni­czą: Andrzej Biegun (Browar Żywiec) , Mirosław Brzuśnian (Tauron Dystrybucja B-B), Piotr Górny (Bulten B-B), Barbara Janoszek (Delphi Jeleśnia), Wanda Stróżyk (Fiat Auto Poland B-B), Dariusz Dudek (PG Silesia Czechowice-Dziedzice), Marek Bogusz (Przewodniczący Regionu Podbeskidzie NSZZ “Solidarność”), Marek Pikuła (Synthos S.A.), a także sze­fo­wie sekre­ta­ria­tów: wywo­dzący się z KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach Kazimierz Grajcarek (Sekretariat Górnictwa i Energetyki) i Bogdan Szozda z Fiata Auto Poland (Sekretariat Metalowców).

Materiał i zdję­cia pocho­dzą ze strony http://www.solidarnosc.org.pl/