Masówki, uchwały i stanowiska w sprawie budowy drogi S1 w wariancie A

2013-05-01

A- A A+

We wto­rek 23 kwiet­nia na wszyst­kich zmia­nach odbyły się „Masówki” na któ­rych prze­wod­ni­czący Komitetu Społecznego Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG SILESIA sp. z o.o. „Silesia Walcząca” Dariusz Dudek wraz z pozo­sta­łymi związ­kami zawo­do­wymi poin­for­mo­wał załogę o warian­to­wym prze­biegu drogi S1. Przedstawione zostały zagro­że­nia dla PG SILESIA wyni­ka­jące z pro­po­no­wa­nego prze­biegu tej drogi w warian­cie „A” przez obszar gór­ni­czy kopalni. Dariusz Dudek, który jest jed­no­cze­śnie prze­wod­ni­czą­cym KZ NSZZ „Solidarność” zwró­cił się do załogi o zbie­ra­nie pod­pi­sów sprze­ci­wia­ją­cym się kate­go­rycz­nie tak zapro­po­no­wa­nemu rozwiązaniu.

Również Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA pod­jęła Uchwałę kate­go­rycz­nie odrzu­ca­jącą pro­po­zy­cje GDDKiA prze­biegu drogi S1 w warian­cie A.

Przedstawiciele KZ NSZZ „Solidarność” zwró­cili się też do Zarządu Regionu „Podbeskidzie” NSZZ „Solidarność” o przy­ję­cie sta­no­wi­ska w tej sprawie.

Poniżej pre­zen­tu­jemy przy­jęte jed­no­gło­śnie Stanowisko Zarządu Regionu:

STANOWISKO

Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ” Solidarność” z 29 kwiet­nia 2013r

W spra­wie prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku Mysłowice-Bielsko-Biała

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zde­cy­do­wa­nie pro­te­stuje prze­ciwko warian­towi A planu budowy drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku– Białej. Wybór tego wariantu ozna­czałby budowę drogi na obsza­rze gór­ni­czym eks­plo­ato­wa­nym przez Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach, a to skut­ko­wa­łoby znacz­nym ogra­ni­cze­niem moż­li­wo­ści roz­woju tej spółki, wstrzy­ma­niem inwe­sty­cji, co dopro­wa­dzi do zmar­no­wa­nia dru­gich co do wiel­ko­ści złóż węgla kamien­nego w Polsce i do likwi­da­cji tysięcy miejsc pracy.

Załoga „SILESII” przez wiele lat z deter­mi­na­cja bro­niła swej kopalni przed likwi­da­cją. Udało się nie tylko ura­to­wać to przed­się­bior­stwo, ale też dopro­wa­dzić do jego roz­woju. Dziś PG SILESIA zatrud­nia 1600 osób, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie pracę tysiącom koope­ran­tów w bran­żach poza gór­ni­czych. Tego nie można zaprzepaścić.

Niedopuszczalnym jest wybór wariantu A budowy drogi eks­pre­so­wej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, bo inwe­sty­cja w tej for­mie będzie za sobą nieść krzywdę tysięcy rodzin oraz gospo­dar­czą i spo­łeczną degra­da­cję gminy Czechowice-Dziedzice, a także znacz­nej czę­ści powiatu bielskiego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie

NSZZ „Solidarność”

 

[nggal­lery id=26]