Miedźna: PG Silesia również nie chce drogi S1 przez gminę. Mieszkańcy mają sojusznika

2013-03-10

A- A A+

Mieszkańcy Miedźnej są zde­ter­mi­no­wani, aby droga S1 nie prze­cięła ich gminy na pół. W walce o swoje domy pozy­skali nowego sojusz­nika. Czy wspólne argu­menty prze­ko­nają GDDKiA?
Mieszkańcy Miedźnej nie skła­dają broni w walce prze­ciwko budo­wie drogi S1 przez gminę. Zyskali też nowego sojusznika.

- Przeciwko budo­wie drogi przez Miedźną występ­nie opo­wiada się także PG Silesia, która ma swoje wyro­bi­ska pod naszą gminą — mówi Bogdan Taranowski, wójt Miedźnej.

Bo budowa mogłaby ogra­ni­czyć moż­li­wo­ści eks­plo­ata­cyjne węgla. Jednak taki sam argu­ment pod­no­szą też związ­kowcy z KWK Brzeszcze, tyle, że dla nich naj­ko­rzyst­niej­szym warian­tem jest wariant A, wła­śnie pro­wa­dzący przez Miedźną. Zdecydowanie sprze­ci­wiają się budo­wie drogi przez Brzeszcze czyli warian­tom B,C i D

Czyje argu­menty okażą się sil­niej­sze, miesz­kań­ców Miedźnej i PG Silesia czy związ­kow­ców z Brzeszcz?

Tego dowiemy się naj­wcze­śniej w maju. Wtedy GDDKiA praw­do­po­dob­nie podej­mie decy­zję o wybo­rze wariantu.
– Wytyczając warianty nowej drogi brane są pod uwagę wszyst­kie uwa­run­ko­wa­nia: spo­łeczne, eko­no­miczne, śro­do­wi­skowe, gospo­dar­cze i inne — wymie­nia Dorota Marzyńska– Kotas, rzecz­niczka GDDKiA.

- Do końca pierw­szego kwar­tału opra­co­wana będzie doku­men­ta­cja w zakre­sie Studium Techniczno-Ekonomiczno–Śro­do­wi­sko­wego i mate­ria­łów do decy­zji śro­do­wi­sko­wej dla wszyst­kich 4 warian­tów prze­biegu trasy S-1 z Mysłowic do Bielska-Białej — dodaje.

Z wstęp­nej ana­lizy doku­men­tów pro­jek­to­wych wynika, iż naj­więk­sze szanse reali­za­cji jako rów­no­rzędne mają warianty A oraz C. GDDKiA prze­ciwko warian­towi A mają prze­ko­nać też pod­pisy zebrane przez miesz­kań­ców pod pety­cją do dyrek­cji oraz mini­stra trans­portu. — Udało nam się zebrać 3696 pod­pi­sów, mamy nadzieję że wpłyną one na osta­teczną decy­zję GDDKiA — mówi Bogdan Taranowski. — Bo Ta droga jeśli zosta­nie popro­wa­dzona przez Śląsk, nie będzie temu Ślą­skowi słu­żyć — dodaje.

Listy pod­pi­sała zatem pra­wie jedna trze­cia wszyst­kich miesz­kań­ców gminy Miedźna.
Podobną pety­cję, ale prze­ciw warian­tom B,C i D wcze­śniej w GDDKiA zło­żyli związ­kowcy z Brzeszcz, im udało się zebrać ponad 4 tys. podpisów.

Jednak w Brzeszczach drogi nie chce tylko kopal­nia. Gmina chęt­nie widzi ją u sie­bie, bowiem teren pod tego typu inwe­sty­cję został wpi­sany w plan zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­nego gminy lata temu.
– Na eta­pie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych kopal­nia nie zgła­szała sprze­ciwu co do pla­nów budowy drogi — mówi Teresa Janowska bur­mistrz Brzeszcz.