Młodzi w Szczecinie

2013-03-05

A- A A+
młodzi w szczecinie

W lutym bie­żą­cego roku mło­dzi dzia­ła­cze związku zawo­do­wego NSZZ Solidarność przy PG Silesia udali się do Szczecina na spo­tka­nie Forum Młodych w sie­dzi­bie ENEA. Na spo­tka­niu tym zostały pod­jęte roz­mowy na temat pro­ble­mów dzia­ła­czy związ­ko­wych jak i uzwiąz­ko­wie­nia w Polsce i kra­jów UE.

Związki zawo­dowe w Polsce stoją przed wiel­kimi wyzwa­niami: muszą łago­dzić następ­stwa glo­ba­li­za­cji i libe­ra­li­za­cji ryn­ków dla warun­ków pracy. Obecnie związki zawo­dowe doma­gają się przede wszyst­kim pod­nie­sie­nia płacy mini­mal­nej, ogra­ni­cze­nia cywil­no­praw­nych sto­sun­ków zatrud­nie­nia oraz nowe­li­za­cji ustawy o związ­kach zawo­do­wych. Do śred­nio ter­mi­no­wych wyzwań należy orga­ni­za­cja związ­ków zawo­do­wych sek­to­rze usług i dużych przed­się­bior­stwach pry­wat­nych;, rekru­ta­cja nowych człon­ków, ale rów­nież odmło­dze­nie struk­tury orga­ni­za­cyj­nej i jej działaczy.

Na spo­tka­niu poru­szano także kwe­stię bez­ro­bo­cia. Dochodzą także do tego spe­cy­ficzne wyzwa­nia: nadal nie usta­lono i nie wdro­żono sku­tecz­nych mecha­ni­zmów prze­ciwko bra­kowi i opóź­nie­niu wypłaty wyna­gro­dzeń. Również bhp na szcze­blu zakła­dów pracy zasłu­guję na szcze­gólną uwagę. Wiele wypad­ków przy pracy nie jest w ogóle zgła­sza­nych przez przed­się­bior­stwa; ponadto pra­cow­nicy prze­mil­czają wypadki przy pracy ze stra­chu przed utratą miej­sca pracy, a pra­co­dawcy nagra­dzają taką postawę pre­miami za brak wypadków.

[nggal­lery id=21]