Mobbing w miejscu pracy

2014-06-04

A- A A+

W dniach 29 — 30 maja 2014 r. Dział Szkoleń Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” prze­pro­wa­dził szko­le­nie związ­kowe pt. „Mobbing w miej­scu pracy”. Zajęcia odbyły się w pen­sjo­na­cie „Pod świer­kami” w Brennej.

Dziewiętnastoosobowa grupa uczest­ni­ków pod okiem tre­nera Komisji Krajowej NSZZ „S” pani Marii Kościńskiej zdo­by­wała nie­zbędną wie­dzę odno­śnie tech­nik, jakie są sto­so­wane w mob­bingu, jak roz­po­zna­wać sytu­acje mob­bin­gowe, jakie są metody i instru­menty prze­ciw­dzia­ła­nia mob­bin­gowi, a także jakie są kon­se­kwen­cje sto­so­wa­nia mobbingu.

W szko­le­niu brali rów­nież udział przed­sta­wi­ciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA Mateusz Kozik, Krzysztof Teliga. Przemek Kudzia oraz Grzegorz Matras.