Modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla

2013-05-13

A- A A+
KWK Silesia - Czechowice-Dziedzice

Do końca roku 2013 w PG SILESIA zosta­nie oddany do ruchu nowy węzeł wzbo­ga­ca­nia mia­łów w cyklo­nach cie­czy cięż­kiej. Inwestycja ta zwią­zana jest z dosto­so­wa­niem pro­duk­cji do aktu­al­nych potrzeb rynku, a także wynika z koniecz­no­ści zwięk­sze­nia suma­rycz­nej wydaj­no­ści wzbo­ga­ca­nia ze względu na pla­no­waną w tym samym cza­sie moder­ni­za­cję skipów.

Oddanie do ruchu nowego węzła posze­rzy ofertę PG SILESIA o wyso­ko­ener­ge­tyczne miały oraz paliwo w kla­sie 0–6 mm, wyko­rzy­sty­wane w pie­cach fluidyzacyjnych.

Zastosowana tu tech­no­lo­gia wzbo­ga­ca­nia mia­łów w cyklo­nach cie­czy cięż­kiej jest pra­wie nie­obecna w Polsce, nato­miast powszech­nie wyko­rzy­stuje sie ją na świe­cie, ucho­dzi też za jedną z naj­bar­dziej nowo­cze­snych. Potrafi ona dokład­nie sepa­ro­wać uro­bek surowy.

Linia cyklo­nowa ma dopeł­niać ist­nie­jące wzbo­ga­ca­nie węgla w sys­te­mie DISA. Nowy ciąg tech­no­lo­giczny będzie dodany „jako bypass” do ist­nie­ją­cego sys­temu DISA, wyko­rzy­stu­jąc tech­no­lo­gię wzbo­ga­ca­nia w cie­czy cięż­kiej, nie obcią­ża­jąc obiegu wodno-mułowego i dróg transportowych.

- Po zakoń­cze­niu tego etapu moder­ni­za­cji będziemy mogli pro­du­ko­wać mie­szanki o wyma­ga­nych przez odbior­ców war­to­ściach ener­ge­tycz­nych i łado­wać je do pocią­gów wprost z pro­duk­cji, a Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla będzie w sta­nie wzbo­ga­cać uro­bek surowy w ilo­ści 575 ton na godzinę. Pragnę pod­kre­ślić, że jest to inwe­sty­cja przy­ja­zna śro­do­wi­sku natu­ral­nemu — wyja­śnia Thomas Lautsch, wice­pre­zes zarządu, który nad­zo­ruje wdro­że­nie projektu.