Najlepszy wynik postępu ściany w PG SILESIA

2015-04-07

A- A A+

Zarząd i Kierownictwo ser­decz­nie dzię­kuje za poświę­ce­nie w wkład pracy w uzy­ska­niu rekor­do­wego postępu w ścia­nie nr 102 w pokła­dzie 325/1 za mie­siąc marzec 2015 r.

UZYSKALIŚMY 180 METRÓW POSTĘPU ŚCIANY!!!

Szanowna Załogo oddziału G1!

Pracując w trud­nych warun­kach uzy­ska­li­ście naj­lep­szy postęp ściany w ponad stu­let­niej histo­rii kopalni „Silesia”, któ­rym możemy się pochwa­lić w całym pol­skim i euro­pej­skim górnictwie!

Podziękowania kie­ru­jemy rów­nież do Dozoru i Pracowników wspie­ra­ją­cych ten oddział: elek­try­ków, mecha­ni­ków, pra­cow­ni­ków wen­ty­la­cji, odstawy i transportu.

Gratulujemy i Dziękujemy!