Nie pozwolimy na szkalowanie dobrego imienia Związku”. Wyrok Sądu Okregowego

2015-04-07

A- A A+

Sąd naka­zał Telewizji Polskiej opu­bli­ko­wa­nie spro­sto­wa­nia doty­czą­cego wizyty Piotra Dudy, prze­wod­ni­czą­cego KK u pro­te­stu­ją­cych w marcu 2014 r. przed Sejmem rodzi­ców dzieci niepełnosprawnych.

Sąd Okręgowy w Warszawie naka­zał redak­to­rowi naczel­nemu Telewizji Polskiej S.A. Tomaszowi Sandykowi opu­bli­ko­wa­nie w audy­cji infor­ma­cyj­nej „Panorama” spro­sto­wa­nia o nastę­pu­ją­cej tre­ści: „Podana przez Hannę Lis w pro­gra­mie „Panorama” z dnia 24 marca 2014 roku infor­ma­cja, że Pan Piotr Duda <> jest nie­ści­sła. W rze­czy­wi­sto­ści Pan Piotr Duda wziął udział w spo­tka­niu na wyraźne zapro­sze­nie i w związku z prośbą rodzi­ców o pomoc i interwencję”.

- Cieszę się z tego wyroku, choć mam świa­do­mość, że nie­wielu dzi­siaj pamięta o co cho­dziło – mówi prze­wod­ni­czący KK — Jedno jest pewne. Nie pozwo­limy nikomu na szka­lo­wa­nie dobrego imie­nia Związku i ten wyrok niech będzie dla wszyst­kich ostrzeżeniem.

Przypomnijmy – rok temu szef Związku poja­wił się wśród pro­te­stu­ją­cych w Sejmie opie­ku­nów nie­peł­no­spraw­nych dzieci, na ich zapro­sze­nie, udzie­la­jąc im w imie­niu „Solidarności” nie­zbęd­nego wspar­cia, zarówno mate­rial­nego jak i eks­perc­kiego. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Wszyscy dzien­ni­ka­rze rela­cjo­nu­jący ten pro­test dosko­nale wie­dzieli, jaki cha­rak­ter ma wizyta szefa Związku, a mimo to pro­wa­dząca wia­do­mo­ści Panoramy Hanna Lis w komen­ta­rzu do mate­riału fil­mo­wego okre­śliła tę wizytę jako wyko­rzy­sty­wa­nie pro­te­stu do wła­snych poli­tycz­nych celów Piotra Dudy.

Sprostowanie musi zostać wyemi­to­wane na kanale TVP 2 o godzi­nie 18:00, w naj­bliż­szym od daty upra­wo­moc­nie­nia się wyroku prze­ka­zie. Wyrok nie jest prawomocny.