Nowe Łaźnie w PG SILESIA

2013-03-03

A- A A+
20130301_094430

W pią­tek (1 marca) do użytku nowe pomiesz­cze­nia socjalne. Są to łaź­nie dla gór­ni­ków i człon­ków dozoru górniczego.

W ramach tego przed­się­wzię­cia do ist­nie­ją­cego już budynku łaźni dobu­do­wano dwie kolejne kon­dy­gna­cje. Ulokowano w nich łaź­nię hakową na 1320 miejsc oraz szaf­kową, liczącą 160 miejsc. Zamontowano rów­nież nowo­cze­sne insta­la­cje wen­ty­la­cyjne, elek­tryczne i sani­tarne, które w istotny spo­sób pod­wyż­szają kom­fort użyt­ko­wa­nia pomiesz­czeń. Wyremontowano przy oka­zji wymien­ni­kow­nię cie­pła, roz­dziel­nię elek­tryczną oraz klatki scho­dowe. Budowa trwała bli­sko rok i pochło­nęła 8,7 mln zł.

- To ważna inwe­sty­cja. Zależy nam na tym, aby nasi pra­cow­nicy mogli korzy­stać z nowo­cze­snego i schlud­nego zaple­cza socjal­nego. Załoga sta­nowi prze­cież pod­stawę naszego funk­cjo­no­wa­nia — pod­kre­ślił Michal Herman, pre­zes zarządu PG Silesia.

W uro­czy­sto­ści prze­cię­cia sym­bo­licz­nej wstęgi wzięli udział: Andrzej Płonka, sta­ro­sta biel­ski, Marian Błachut, bur­mistrz Czechowic-Dziedzic, przed­sta­wi­ciele firm wyko­nu­ją­cych inwe­sty­cję oraz związkowcy.

Jesienią br. w kopalni Silesia ma zostać oddana do użytku druga ściana, z któ­rej ruszy wydo­by­cie. Ponadto pla­no­wane jest zakoń­cze­nie remontu skipu oraz budowa pod­ziem­nego zbior­nika węgla o pojem­no­ści 5 tys. ton. Wydobycie ma wzro­snąć z 5 do 10 tysięcy ton węgla na dobę, a eks­plo­ata­cja będzie pro­wa­dzona rów­no­le­gle z dwóch ścian.

Zdjęcia dostępne w gale­rii.