Ocenili skutki eksploatacji prowadzonej przez PG Silesia

2017-11-07

A- A A+
KWK-Silesia-4

Podczas spo­tka­nia w Urzędzie Miejskim w Pszczynie przed­sta­wiono spra­woz­da­nie kie­row­nika ruchu Zakładu Górniczego PG Silesia z prze­biegu eks­plo­ata­cji gór­ni­czej pro­wa­dzo­nej w okre­sie IIIII kwar­tału 2017 r. oraz eks­plo­ata­cji pro­jek­to­wa­nej w IV kwar­tale 2017 r. i I kwar­tale 2018 r.

26 paź­dzier­nika 2017 r. w sie­dzi­bie Urzędu Miejskiego w Pszczynie odbyło się pierw­sze posie­dze­nie Zespołu Porozumiewawczego powo­ła­nego dla okre­so­wej oceny wpły­wów eks­plo­ata­cji gór­ni­czej Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach na powierzch­nię terenu w gra­ni­cach gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Wilamowice.

W obra­dach zespołu, któ­remu prze­wod­ni­czył dyrek­tor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzy Kolasa, uczest­ni­czyli: wice­pre­zes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, pre­zes  Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia Michal Heřman oraz przed­sta­wi­ciele władz gmin obję­tych zasię­giem wpły­wów eks­plo­ata­cji górniczej.

W spo­tka­niu nie wzięli udziału przed­sta­wi­ciele gminy Goczałkowice-Zdrój.

Podczas posie­dze­nia zostało przed­sta­wione spra­woz­da­nie kie­row­nika Ruchu Zakładu Górniczego PG Silesia z prze­biegu eks­plo­ata­cji gór­ni­czej pro­wa­dzo­nej w okre­sie IIIII kwar­tału 2017 r. oraz eks­plo­ata­cji pro­jek­to­wa­nej w IV kwar­tale 2017 r. i I kwar­tale 2018 r.

PG Silesia przed­sta­wiło infor­ma­cje na temat skut­ków eks­plo­ata­cji gór­ni­czej, jakie wystą­piły na powierzchni terenu wraz z omó­wie­niem sto­so­wa­nej w związku z tym pro­fi­lak­tyki gór­ni­czej i budow­la­nej dla mini­ma­li­za­cji odczu­wal­no­ści wpły­wów przez mieszkańców.

Ponadto kopal­nia przed­sta­wiła szcze­gó­łowy raport z usu­wa­nia szkód spo­wo­do­wa­nych dzia­łal­no­ścią gór­ni­czą, wska­zała dzia­ła­nia jakie pro­wa­dzi dla zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa powo­dzio­wego tere­nów obję­tych wpły­wami, jak rów­nież dla bez­pie­czeń­stwa bogac­twa natu­ral­nego gminy Goczałkowice-Zdrój — a tym jest złoże borowiny.

Kolejne spo­tka­nie Zespołu Porozumiewawczego odbę­dzie się 26 kwiet­nia 2018 roku w sie­dzi­bie Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.