PG Silesia pisze do prezydenta Komorowskiego ws. drogi S1

2013-08-11

A- A A+
pismo

este­śmy kopal­nią pry­watną, któ­rej byt wywal­czyli sami gór­nicy, sta­jąc się tym samym współ­wła­ści­cie­lami przed­się­bior­stwa — zazna­czył w liście do pre­zy­denta Bronisława Komorowskiego zarząd PG Silesia.

W Silesii oba­wiają się, że nie­ko­rzystny prze­bieg drogi S1 może zni­we­czyć plany roz­woju kopalni. Zarząd PG Silesia napi­sał list do pre­zy­denta Bronisława Komorowskiego.

- Kierujemy na Pana ręce poniż­sze pismo wie­rząc, że Pan, jako opie­kun Rzeczypospolitej Polskiej, który otwarty jest na dia­log i nie pozo­staje obo­jętny wobec losów swo­ich oby­wa­teli, wes­prze nasze dzia­ła­nia. Działania zmie­rza­jące do utrzy­ma­nia przed­się­bior­stwa będą­cego jed­nym z naj­więk­szych pra­co­daw­ców w regio­nie. Ale także przed­się­bior­stwa, które dzięki mię­dzy­na­ro­do­wemu doświad­cze­niu, na pod­sta­wie wła­snych suk­ce­sów może wska­zy­wać kie­runki roz­woju dla jed­nego z waż­niej­szych sek­to­rów pol­skiej gospo­darki: gór­nic­twa — napi­sał zarząd PG Silesia w liście kie­ro­wa­nym do pre­zy­denta Bronisława Komorowskiego.

W kie­ro­wa­nym do pre­zy­denta piśmie zarząd PG Silesia wyraża zanie­po­ko­je­nie pla­no­waną inwe­sty­cją, która może zagra­żać przy­szło­ści kopalni.

Poniżej całość listu ‚zarządu PG Silesia do pre­zy­denta Komorowskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,

Kierujemy na Pana ręce poniż­sze pismo wie­rząc, że Pan, jako opie­kun Rzeczypospolitej Polskiej, który otwarty jest na dia­log i nie pozo­staje obo­jętny wobec losów swo­ich oby­wa­teli, wes­prze nasze dzia­ła­nia. Działania zmie­rza­jące do utrzy­ma­nia przed­się­bior­stwa będą­cego jed­nym z naj­więk­szych pra­co­daw­ców w regio­nie. Ale także przed­się­bior­stwa, które dzięki mię­dzy­na­ro­do­wemu doświad­cze­niu, na pod­sta­wie wła­snych suk­ce­sów może wska­zy­wać kie­runki roz­woju dla jed­nego z waż­niej­szych sek­to­rów pol­skiej gospo­darki — górnictwa.

Zarząd PG Silesia wyraża duże zanie­po­ko­je­nie pla­no­waną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad inwe­sty­cją dro­gową. Budowa pla­no­wa­nej drogi eks­pre­so­wej S1 łączą­cej Mysłowice z Bielskiem-Białą w jed­nym z roz­wa­ża­nych warian­tów (wariant A) może poważ­nie naru­szyć eko­no­miczną sta­bil­ność kopalni.

PG Silesia jest uni­ka­to­wym w skali kraju przed­się­bior­stwem dzia­ła­ją­cym w branży gór­ni­czej. Jesteśmy kopal­nią pry­watną, któ­rej byt wywal­czyli sami gór­nicy, sta­jąc się tym samym współ­wła­ści­cie­lami przed­się­bior­stwa. Nasi pra­cow­nicy, kie­row­nic­two, part­ne­rzy spo­łeczni w ostat­nich dwóch latach pod­jęli sze­reg dzia­łań, w tym rów­nież inwe­sty­cyj­nych, mają­cych na celu przy­wró­ce­nie ren­tow­no­ści kopalni. W trak­cie oraz pla­no­wane są rów­nież kolejne inwe­sty­cje mające na celu dal­szy, zgodny z zało­żoną stra­te­gią, roz­wój kopalni. Tym samym PG Silesia oraz wypra­co­wane i wdra­żane przez zarząd kopalni roz­wią­za­nia mogą sta­no­wić wzór oraz pod­wa­liny do roz­woju gór­nic­twa w Polsce.