PG Silesia: spotkanie na szczycie w sprawie drogi S1

2013-08-18

A- A A+

W środę, 14 sierp­nia, wice­mi­ni­ster trans­portu Zbigniew Rynasiewicz roz­ma­wiał z zarzą­dem PG Silesia o pla­no­wa­nej budo­wie drogi S1.

Ponieważ kopal­nia pla­nuje pro­wa­dzić dzia­łal­ność ope­ra­cyjną jesz­cze przez dzie­siątki lat, zarząd PG Silesia, szu­ka­jąc roz­wią­za­nia, pod­jął poważne roz­mowy z inwe­sto­rem tj. dyrek­cją GDDKiA oraz z przed­sta­wi­cie­lami mini­sterstw odpo­wie­dzial­nych za infra­struk­turę dro­gową, a także roz­wój sek­tora gór­ni­czego w Polsce.

Strony spo­tka­nia zade­kla­ro­wały chęć dal­szej współpracy.

- Spotkanie było bar­dzo kon­struk­tywne. Ważnym jest fakt, że Ministerstwo Transportu i GDDKiA dekla­rują otwar­tość na dia­log i współ­pracę w spra­wie S1 — mówi Michal Herman, pre­zes PG Silesia. — Nasze inte­resy, co do zasady, są prze­cież takie same. Zależy nam na roz­woju regionu. Warto jed­nak pamię­tać, że oprócz dobrej infra­struk­tury, nasz region potrze­buje także sta­bil­nych eko­no­micz­nie przedsiębiorstw.

Oprócz wice­mi­ni­stra Zbigniewa Rynasiewicza i zarządu PG Silesia: pre­zesa Michala Hermana i wice­pre­zesa Thomasa Lautscha, na spo­tka­niu obecni byli: dyrek­tor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu Jarosław Waszkiewicz, dyrek­tor Generalny GDDKiA Lech Witecki, zastępca dyrek­tora gene­ral­nego GDDKiA Tomasz Rudnicki, zastępca dyrek­tora Departamentu Śro­do­wi­ska w GDDKiA Edyta Bernatkiewicz, Rafał Dąbrowski z Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki oraz Peter Maryška, sekre­tarz Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.