PG Silesia: szyb numer 2 oddany do użytku

2013-08-21

A- A A+
uruchomienie-szybu-2

We wto­rek, 20 sierp­nia, w Przedsiębiorstwie Górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach odbyło się uro­czy­ste odda­nie do użytku w pełni zmo­der­ni­zo­wa­nego szybu nr 2.

W pełni zmo­der­ni­zo­wany sys­tem wycią­gowy otwo­rzy PG Silesia drogę do zwięk­sze­nia mocy pro­duk­cyj­nych i dal­szej poprawy efek­tyw­no­ści operacyjnej.

Od 2010 roku Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH), wła­ści­ciel Silesii, którą nabył od Kompanii Węglowej, zain­we­sto­wał w cze­cho­wicką kopal­nię prze­szło 750 mln zł.

Umowa na moder­ni­za­cję szybu oraz sys­temu wycią­go­wego została zawarta 30 listo­pada 2011 roku, a wyko­nawcą prac było kon­sor­cjum, któ­rego lide­rem była firma Siemag Tecberg Polska Sp. z o.o.

- Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia od momentu prze­ję­cia przez EPH roz­wija się zgod­nie z zało­żoną stra­te­gią, mającą na celu przede wszyst­kim zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści i bez­pie­czeń­stwa ope­ra­cji — zazna­czył Michal Herman, pre­zes PG Silesia. — Te cele możemy osią­gnąć jedy­nie wtedy, gdy wypo­sa­żymy pra­cow­ni­ków w naj­bar­dziej nowo­cze­sny sprzęt, tech­no­lo­gie i pro­cesy. Uruchomienie w pełni zmo­der­ni­zo­wa­nego sys­temu wycią­go­wego zamyka pierw­szy etap naszego pro­gramu inwe­sty­cyj­nego, który będzie kon­ty­nu­owany w innych obsza­rach. W 2014 roku pla­nu­jemy osią­gnąć pełne moce wydo­byw­cze. Chcemy dzia­łać sku­tecz­nie na rzecz naszej firmy, ale i regionu.

Prezes PG Silesia w swym wystą­pie­niu zwró­cił się rów­nież do związ­ków zawodowych.

- Chcę pod­kre­ślić, że jeste­ście współ­twór­cami suk­cesu Silesii — zazna­czył. To wła­śnie dzięki wiel­kiej deter­mi­na­cji związ­kow­ców z Dariuszem Dudkiem, sze­fem Solidarności w kopalni Silesia na czele, udało się Silesii zna­leźć inwe­stora w postaci cze­skiego EPH i wyjść na prostą.

Odczytano rów­nież list od wice­pre­miera i mini­stra gospo­darki Janusza Piechocińskiego, który zazna­czył w nim, że widzimy firmę dobrze zor­ga­ni­zo­waną i efek­tyw­nie zarządzaną.

Wiceprezes PG Silesia Thomas Lautsch pod­kre­ślił, że w gór­nic­twie liczy się praca zespołowa.

- Chciałbym podzię­ko­wać zało­gom PG Silesia — zazna­czył Thomas Lautsch. — Kopalnia jest niczym samo­chód, potrze­buje czte­rech kół. Pierwsze to pro­duk­cja, dru­gie roz­wój, trze­cie bez­pie­czeń­stwo, a czwarte eko­lo­gia. Inwestujemy też w tech­no­lo­gie przy­ja­zne śro­do­wi­sku, cho­dzi o uno­wo­cze­śnie­nie zakładu przeróbczego.

Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter przy­po­mniał, że w samo­cho­dzie jest rów­nież piąte koło — zapasowe.

- Tym kołem jest zdrowy roz­są­dek — mówił Jan Sechter. — Kopalnia Silesia jest przy­kła­dem inno­wa­cyj­nej gospo­darki. Chciałbym podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy od początku ufali w powo­dze­nie tego pro­jektu. Mamy inno­wa­cyjne, nowo­cze­sne przedsiębiorstwo.

Wojewoda ślą­ski Zygmunt Łukasz­czyk zazna­czył, że rodzime gór­nic­two potrze­buje ucieczki do przodu.

- Jak tej ucieczki do przodu doko­nać poka­zuje przy­kład PG Silesia - mówił woje­woda Łukasz­czyk. — Sądzę, że pogo­dzimy tu inte­res gospo­dar­czy regionu z inte­re­sem firmy. Chodzi o pla­no­wany prze­bieg drogi eks­pre­so­wej S1. Gratuluję, wiem, ile potrzeba wysiłku, by wypro­wa­dzić przed­się­bior­stwo na pro­stą — pod­kre­ślił Zygmunt Łukaszczyk.

Ponad 750 mln zł zain­we­sto­wa­nych przez EPH poszło głów­nie na moder­ni­za­cję kopalni, prace przy­go­to­waw­cze do wydo­by­cia oraz sprzęt i nowe technologie.

Zlożyły się na nie mię­dzy innymi: zakup czte­rech kom­baj­nów chod­ni­ko­wych wraz z wypo­sa­że­niem przod­ko­wym, kom­pleks ścia­nowy, dwu­eta­powy pro­ces moder­ni­za­cji zakładu prze­rób­czego, który zakoń­czy się pod koniec tego roku wdro­że­niem przy­ja­znej dla śro­do­wi­ska tech­no­lo­gii, czy też nowy pod­ziemny zbior­nik na urobek.

Zmodernizowany szyb nr 2 robi wra­że­nie; po moder­ni­za­cji moc maszyny wycią­go­wej wynosi 2200 kW, a udźwig uży­teczny 12500 kg. Wydajność szybu to 10 125 ton na dobę.

Jerzy Dudała

[nggal­lery id=30]