PG Silesia wydobędzie w tym roku ok. 2 mln ton węgla

2013-04-09

A- A A+
KWK Silesia

Należące do cze­skiego hol­dingu EPH Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach zamie­rza wydo­być w br. około 2 mln ton węgla, czyli dwie trze­cie doce­lo­wej wiel­ko­ści wydo­by­cia w tym zakła­dzie. Najdalej jesie­nią ruszy tam druga ściana wydobywcza.

Prace zmie­rza­jące do uru­cho­mie­nia dru­giej ściany są bar­dzo zaawan­so­wane; powinno to nastą­pić w trze­cim lub czwar­tym kwar­tale tego roku. Eksploatacja nowej ściany zwięk­szy wydo­by­cie, które łącz­nie powinno w tym roku osią­gnąć ok. 2 mln ton” — powie­działa we wto­rek PAP rzecz­niczka kopalni Ewa Szpejna.

W ubie­głym roku Silesia wydo­była ok. 1 mln ton węgla, jed­nak zakład roz­po­czął wydo­by­cie w maju, po zakoń­cze­niu trwa­ją­cych bli­sko pół­tora roku przy­go­to­wań. Dotychczas — wraz z inwe­sty­cjami zwią­za­nymi z uru­cho­mie­niem dru­giej ściany — cze­ski wła­ści­ciel zain­we­sto­wał w Silesii ok. 600 mln zł. Wykonano ok. 7 km nowych pod­ziem­nych wyrobisk.

Zatrudnienie w kopalni wzro­sło z 731 osób w grud­niu 2010 r., kiedy inwe­stor kupił kopal­nię od Kompanii Węglowej, do ok. 1,6 osób obec­nie. „Obecny poziom załogi jest odpo­wiedni do eks­plo­ata­cji węgla z dwóch ścian wydo­byw­czych. Nie pro­wa­dzimy już rekru­ta­cji nowych pra­cow­ni­ków na więk­szą skalę, a jedy­nie nabór na okre­ślone sta­no­wi­ska, w miarę potrzeb” — wyja­śniła Szpejna.

Obecny etap inwe­sty­cji, obok dzia­łań słu­żą­cych zwięk­sze­niu pro­duk­cji, obej­muje też m.in. remont skipu (urzą­dzeń do trans­portu na powierzch­nię) oraz zakoń­cze­nie budowy pod­ziem­nego zbior­nika węgla o pojem­no­ści 5 tys. ton. Głównym celem zarządu spółki w tym roku jest — oprócz uru­cho­mie­nia dru­giej ściany — sta­bi­li­za­cja wydo­by­cia i zatrudnienia.

Wydobycie w kopalni ma wzro­snąć z 5 do 10 tys. ton na dobę, a eks­plo­ata­cja będzie pro­wa­dzona rów­no­le­gle z dwóch ścian wydo­byw­czych. Pierwsza z nich, gdzie wydo­by­cie pro­wa­dzone jest od wio­sny ubie­głego roku, będzie eks­plo­ato­wana jesz­cze przez kilka mie­sięcy, do wyczer­pa­nia pokładu węgla. W mię­dzy­cza­sie ruszy druga ściana; trwają też przy­go­to­wa­nia do uru­cho­mie­nia kolej­nej, by w przy­szło­ści wydo­by­cie było pro­wa­dzone stale dwiema ścia­nami, osią­ga­jąc roczną wiel­kość ok. 3 mln ton.

PG Silesia pro­du­kuje węgiel kamienny prze­zna­czony głów­nie dla sek­tora ener­ge­tycz­nego, ale rów­nież spe­cy­ficzne rodzaje węgla do sprze­daży deta­licz­nej. Spółka eks­plo­atuje głę­bi­nową kopal­nię Silesia, ok. 30 km od gra­nicy polsko-czeskiej, z zaso­bami prze­kra­cza­ją­cymi 500 mln ton węgla. Większościowym wła­ści­cie­lem firmy jest cze­ski Energetyczny i Przemysłowy Holding (EPH), dzia­ła­jący, oprócz Czech, także m.in. na Słowacji i w Niemczech. To lider w pro­duk­cji cie­pła i wice­li­der w pro­duk­cji prądu w Czechach.