PG Silesia zainwestowała w ciepłownię

2014-05-07

A- A A+
kwk-silesia

Mining Services and Engineering (MSE), sio­strzana spółka PG Silesia, nabyła Zakład Ciepłowniczy Silesia. Stosowną umowę pod­pi­sali Michał Heřman, pre­zes PG Silesia i Agnieszka Serek, wice­pre­zes Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. Zakład cie­płow­ni­czy został wydzie­lony ze struk­tur NSE.

MSE uzy­skała rów­nież kon­ce­sję od Urzędu Regulacji Energetyki na wytwa­rza­nie, prze­sy­ła­nie i dys­try­bu­cję ener­gii. Zakład cie­płow­ni­czy Silesia pro­du­kuje i dostar­cza cie­pło do PG Silesia, ale zaopa­truje rów­nież odbior­ców zewnętrz­nych w Czechowicach — Dziedzicach. Poza tym zaj­muje się uzdat­nia­niem wody, głów­nie na potrzeby kopalni, a także odpro­wa­dza­niem ście­ków, rów­nież miej­skich. Obiekty cie­płowni znaj­dują się na tere­nie PG Silesia. Częścią trans­ak­cji było rów­nież prze­ję­cie dotych­cza­so­wych pra­cow­ni­ków NSE.

- Głównym powo­dem prze­ję­cia zakładu cie­płow­ni­czego było przede wszyst­kim zabez­pie­cze­nie źró­dła ener­gii dla PG Silesia. Zależało nam na tym, żeby takie źró­dło zna­leźć w ramach grupy EPH — wyja­śnił Michal Heřman, który w spółce MSE pełni rów­nież funk­cję pre­zesa zarządu.

W naj­bliż­szej przy­szło­ści pla­no­wana jest moder­ni­za­cja kotłowni. Wyposażona jest ona w dwa kotły parowe oraz kocioł wodny.