Resort energii chce wspomóc kopalnię Silesia w sprzedaży węgla

2017-03-07

A- A A+
Kopalnia Czechowice-Dziedzice

Wiceminister ener­gii Grzegorz Tobiszowski zade­kla­ro­wał w ponie­dzia­łek wspar­cie resortu dla nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, która ma kło­poty ze zby­tem węgla. Analizowane będą też moż­li­wo­ści loko­wa­nia pol­skiego węgla na cze­skim rynku.

Kopalnia Silesia należy do cze­skiego hol­dingu EPH (Energetyczny i Przemysłowy Holding), który zabie­gał wcze­śniej o kupno Elektrowni Rybnik (Silesia mogłaby dostar­czać tam węgiel — PAP) od fran­cu­skiego kon­cernu EDF. Ostatecznie jed­nak pol­skie aktywa EDF ma nabyć kon­sor­cjum PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika.

Jak powie­dział w ponie­dzia­łek dzien­ni­ka­rzom Tobiszowski, już po tym, kiedy oka­zało się, że EPH nie kupi elek­trowni w Rybniku, cze­ski hol­ding skie­ro­wał do pre­mier Beaty Szydło pismo, zawie­ra­jące infor­ma­cję o moż­li­wo­ści odsprze­daży kopalni Silesia. Niezależnie od tej pro­po­zy­cji, sze­fo­wie Ministerstwa Energii mieli już zapla­no­wane spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­lami nale­żą­cej do cze­skiego inwe­stora kopalni oraz z EPH.

Jestem po roz­mo­wie z EPH; co do kopalni Silesia, to roz­po­czy­namy pewną współ­pracę (…). Jako wła­ści­ciel (pol­skich kopalń — PAP) zde­kla­ro­wa­li­śmy się do pew­nego wspar­cia, cho­ciaż to jest pry­watna kopal­nia. Ale uzna­li­śmy, że będziemy także tu aktywni, żeby pomóc w tym trud­nym okre­sie” — powie­dział Tobiszowski.

Pomożemy Silesii, bo mają pewne pro­blemy ze zby­ciem węgla w ostat­nim cza­sie; pomo­żemy im, żeby mogli poprzez sprze­daż węgla móc utrzy­mać swój wynik finan­sowy i aby zwra­cały im się nakłady, które ponie­śli” — wyja­śnił wiceminister.

Jest pod­trzy­ma­nie z naszej strony woli współ­pracy; z tego co wiem, EPH i kopal­nia Silesia pozy­tyw­nie odbiera te nasze nadzia­ła­nia” — wska­zał Tobiszowski. Jak poin­for­mo­wał, temat ewen­tu­al­nej sprze­daży kopalni przez cze­skiego inwe­stora nie został w roz­mo­wach pod­jęty; skon­cen­tro­wano się nato­miast na pol­skim wspar­ciu dla kopalni.

Wiceminister wyja­śnił, iż stro­nie pol­skiej zależy, aby rów­nież pry­watny inwe­stor, który zain­we­sto­wał w gór­nic­two, mógł reali­zo­wać swoją dzia­łal­ność, poka­zu­jąc, że - jak mówił Tobiszowski — „warto zain­we­sto­wać w sek­tor węgla kamien­nego nawet w tak trud­nym okresie”.

Wiceminister poin­for­mo­wał także, że do Ministerstwa Energii wpły­nęły zapy­ta­nia doty­czące moż­li­wo­ści wspar­cia cze­skiego sek­tora ener­ge­tycz­nego poprzez dostawy pol­skiego węgla — muszą prze­ana­li­zo­wać to teraz pol­skie firmy: Polska Grupa Górnicza, Węglokoks i PKP Cargo.

To jest dla nas dobra wia­do­mość, bo poka­zuje, że rynek zaczyna się porząd­ko­wać; to jest też dla nas dodat­kowa oferta, z którą PGG, przez Węglokoks, będzie musiała się zmie­rzyć. Swoje miej­sce ma tam rów­nież PKP Cargo” — oce­nił Tobiszowski.

Pytany o poten­cjalny ter­min sfi­na­li­zo­wa­nia trans­ak­cji sprze­daży pol­skich akty­wów EDF wice­mi­ni­ster oce­nił, że powinno to nastą­pić w kwiet­niu, a naj­da­lej w maju. Transakcja ta — jak wcze­śniej infor­mo­wano — ma obej­mo­wać naby­cie wszyst­kich akcji EDFEDF Polska, która jest wła­ści­cie­lem czte­rech elek­tro­cie­płowni: Kraków, Gdańsk, Gdynia i Toruń oraz sieci dys­try­bu­cji cie­pła w Toruniu, Elektrowni Rybnik, oraz naby­cie wszyst­kich akcji EDFZEC Kogeneracja — wła­ści­ciela czte­rech elek­tro­cie­płowni: Wrocław, Zielona Góra, Czechnica i Zawidawie oraz sieci dys­try­bu­cji cie­pła w Zielonej Górze, Siechnicach i Zawidawiu.

Pod koniec paź­dzier­nika grupa EDF poin­for­mo­wała o wybra­niu IFM Investors do wyłącz­nych nego­cja­cji w spra­wie sprze­daży akty­wów koge­ne­ra­cyj­nych w Polsce. Równolegle EDF roz­po­czął nego­cja­cje na wyłącz­ność z firmą EPH w spra­wie sprze­daży Elektrowni Rybnik.

Do sfi­na­li­zo­wa­nia obu pro­ce­sów sprze­daży potrzebne były decy­zje odpo­wied­nich kra­jo­wych i euro­pej­skich orga­nów regu­la­cyj­nych, w tym zgoda rządu pol­skiego na podział pol­skiej spółki EDF. EDF Polska zostało bowiem wpi­sane wcze­śniej w tym roku na listę spółek stra­te­gicz­nych. Tymczasem rząd nie zgo­dził się na podział EDF Polska. W efek­cie 18 stycz­nia roz­wią­zano umowę na wyłącz­ność nego­cja­cji mię­dzy EDFIFM Investors w spra­wie sprze­daży akty­wów koge­ne­ra­cyj­nych grupy EDF.

Polskie aktywa EDF ma nabyć kon­sor­cjum PGE, Enea, Energa i PGNiG Termika. Pytany, czy moż­liwe jest dopusz­cze­nie — na obec­nym lub przy­szłym eta­pie — kolej­nego part­nera, który współ­fi­nan­so­wałby przed­się­wzię­cie, Tobiszowski odpo­wie­dział: „Jeśliby takie oko­licz­no­ści się poja­wiły, myślę, że pochy­li­li­by­śmy się nad tym i o tym rozmawiali”.

W kwiet­niu, naj­póź­niej w maju, temat powi­nien być roz­strzy­gnięty od strony wła­ści­ciel­skiej; póź­niej otwo­rzy nam się sprawa, czy zain­te­re­so­wani będą w to wcho­dzić” — powie­dział Tobiszowski.