Rodzice i dzieci głosu nie mają

2013-11-09

A- A A+

Oświadczenie Piotra Dudy, prze­wod­ni­czą­cego KK NSZZ „Solidarność” w spra­wie refe­ren­dów obywatelskich.

W odrzu­co­nym wła­śnie przez Sejm RP wnio­sku o refe­ren­dum w spra­wie 6-cio lat­ków, jak i wcze­śniej­szym wnio­sku „Solidarności” o refe­ren­dum w spra­wie wieku eme­ry­tal­nego, cho­dziło tak naprawdę o jedno – o prawo wyboru. Jak widać poli­tycy znowu wie­dzą lepiej a „Rodzice i dzieci głosu nie mają” (tak głosi jeden z bane­rów widocz­nych w sej­mie pod­czas dzi­siej­szego głosowania).

Solidarność” od dłuż­szego czasu z dobrym skut­kiem buduje koali­cję spo­łeczną na rzecz ogól­no­kra­jo­wych refe­ren­dów oby­wa­tel­skich. Bliski ukoń­cze­nia jest oby­wa­tel­ski pro­jekt zmian, który idzie w kie­runku refe­ren­dum obli­ga­to­ryj­nego — a więc takiego, któ­rego poli­tycy nie będą mogli zablokować.

Jestem pełen podziwu i uzna­nia dla pań­stwa Elbanowskich i osób zaan­ga­żo­wa­nych w zło­że­nie tego wnio­sku. Doskonale wiem jak trudno zebrać milion pod­pi­sów. Dlatego pona­wiam zapro­sze­nie do współ­pracy. Uważam, że w spra­wie prawa do refe­ren­dum powin­ni­śmy dzia­łać razem. Musimy dalej budo­wać apo­li­tyczną spo­łeczną koali­cję, aby zmu­sić poli­ty­ków wszyst­kich opcji do odda­nia spo­łe­czeń­stwu część władzy.

Organizacje spo­łeczne, sto­wa­rzy­sze­nia, ini­cja­tywy oby­wa­tel­skie, związki zawo­dowe powinny w tej spra­wie dzia­łać razem.

Piotr Duda
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”