Rozliczmy hipokrytów. Ruszyła kampania „Sprawdzam polityka”

2014-05-05

A- A A+
Piotr-Duda

- Obiecaliśmy dwa lata temu, że będziemy roz­li­czać poli­ty­ków z tego co robią — powie­dział Piotr Duda, prze­wod­ni­czący KK otwie­ra­jąc kon­fe­ren­cję pra­sową w histo­rycz­nej sali BHP — Czas dopro­wa­dzić do sytu­acji, że poli­tycy będą bali się wybor­ców, a nie szefa swo­jej partii.

Szef Związku przed­sta­wił zało­że­nia kam­pa­nii spo­łecz­nej przy­go­to­wa­nej przez NSZZ „Solidarność” — „Sprawdzam poli­tyka”. Jej celem będzie roz­li­cza­nie przed wybo­rami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich aktyw­no­ści w Sejmie i Senacie. „Solidarność” będzie pięt­no­wać tych kan­dy­da­tów do PE, któ­rzy gło­so­wali za przy­ję­ciem anty­pra­cow­ni­czych prze­pi­sów. Stało się to moż­liwe dzięki stro­nie inter­ne­to­wej www.sprawdzampolityka.pl, gdzie można prze­śle­dzić aktyw­ność posłów i sena­to­rów w poszcze­gól­nych gło­so­wa­niach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świa­do­mie podej­mo­wać decy­zje doty­czące kan­dy­da­tów ze swo­ich okrę­gów wyborczych.

Przewodniczący przy­po­mniał, że od lat sły­chać, jakoby związki zawo­dowe, kościół czy też inne orga­ni­za­cje spo­łeczne nie powinny mie­szać się do poli­tyki. Według Dudy to hasło wymy­ślili poli­tycy, któ­rzy boją się kon­troli spo­łecz­nej. Boją się, bo jest bar­dzo duża róż­nica mie­dzy tym co obie­cują, a tym co reali­zują. — Wśród 120 kan­dy­da­tów na euro­po­słów jest 70 takich, któ­rzy powinni się zapaść pod zie­mię ze wstydu — tłu­ma­czył prze­wod­ni­czący — Przez ostat­nie 3 lata gło­so­wali w Sejmie nad anty­pra­cow­ni­czymi roz­wią­za­niami, a teraz ci hipo­kryci mają czel­ność sta­wać przed wybor­cami i pro­sić o ich głosy.

Lider „S” zwra­cał uwagę, że w następ­nej kaden­cji w PE będą się toczyły bar­dzo ważne dys­ku­sje na temat przy­szło­ści Europy, zostaną uchwa­lone istotne dla pra­cow­ni­ków dyrek­tywy w spra­wie czasu pracy czy płacy mini­mal­nej. — Dlatego potrzeba nam poli­ty­ków, któ­rzy rozu­mieją te sprawy i nie zepsuli pol­skiej pracy — zazna­czył Duda.

Odsłaniając kolejne bil­l­bo­ardy ze zdję­ciami poli­ty­ków, któ­rzy „gło­so­wali w spo­sób anty­pra­cow­ni­czy i anty­oby­wa­tel­ski”, prze­wod­ni­czący przy­po­mi­nał kolejne gło­so­wa­nia w Sejmie, które przy­no­szą wstyd kan­dy­da­tom do Europarlamentu m.in w spra­wie wydłu­że­nia wieku eme­ry­tal­nego, wydłu­że­nia czasu pracy, płacy mini­mal­nej, prawa do zgro­ma­dzeń. — Chcemy, żeby strona www.sprawdzampolityka.pl weszła w krew pol­skim wybor­com — pod­kre­ślał Duda — Tak, aby w każ­dych kolej­nych wybo­rach Polacy mogli spraw­dzać jak poli­tycy wywią­zali się ze swo­ich obiet­nic, gło­su­jąc nad kolej­nymi usta­wami w Sejmie i Senacie.

Kampania spo­łeczna opiera się rów­nież na bil­l­bo­ar­dach, które zawi­sną w 13 okrę­gach wybor­czych, a także na spo­tach radio­wych i tele­wi­zyj­nych. W naj­bliż­szym cza­sie na uli­cach miast poja­wią się także przy­czepy rekla­mowe, przy­po­mi­na­jące o trwa­ją­cej akcji. Spoty www.sprawdzampolityka.pl poja­wią się w ser­wi­sach inter­ne­to­wych, biz­ne­so­wych oraz infor­ma­cyj­nych m.in dailymotion.pl, salon24.pl. banki.pl, niezalezna.pl. Reklamy radiowe usły­szymy m.in. w radiu Zet, RMF na Maxxa, Programie 1 PR, TOK FM.