Silesia modernizuje przeróbkę i inwestuje w nowe fronty

2017-10-22

A- A A+
PG-Silesia-1

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia inwe­stuje ponad 100 mln zł w dostawę kom­pleksu ścia­no­wego wraz z kom­baj­nem oraz reali­za­cję kolej­nego etapu moder­ni­za­cji Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Umowa pomię­dzy PG Silesia a spółką Carbo-Eco została już zawarta. Obejmuje ona wyko­na­nie prac pro­jek­to­wych oraz ich reali­za­cję do połowy 2018 r. Dzięki nowej inwe­sty­cji cze­cho­wicki zakład gór­ni­czy będzie w sta­nie wzbo­ga­cać wydo­byty węgiel w peł­nym zakre­sie ziar­no­wym, a co za tym idzie zna­cząco zwięk­szyć pro­duk­cję kon­cen­tra­tów miałowych.

Kolejną, rów­nie ważną inwe­sty­cją będzie zakup trze­ciego kom­pleksu ścia­no­wego. Zostanie on dostar­czony do PG Silesia przez Famur do 15 kwiet­nia przy­szłego roku. Z kolei kom­bajn ścia­nowy wypro­du­kuje spółka Eickhoff Polonia, ma on dotrzeć do kopalni w marcu 2018 r.

- Stawiamy na inwe­sty­cje, na naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt, by tym samym móc jak naj­bar­dziej wpły­wać na roz­wój pra­cow­ni­ków, efek­tyw­ność ich pracy oraz bez­pie­czeń­stwo – wyja­śniła Małgorzata Bajer, rzecz­niczka cze­cho­wic­kiej Silesii.

Ciekawostką niech będzie fakt, że w zaku­pio­nym sprzę­cie znajdą zasto­so­wa­nie nie­spo­ty­kane dotąd w pol­skim gór­nic­twie roz­wią­za­nia techniczne.

- Zaawansowane tech­no­lo­gicz­nie maszyny, inno­wa­cje i odpo­wied­nia wie­dza pra­cow­ni­ków są naj­lep­szym gwa­ran­tem roz­woju firmy. To z kolei prze­kłada się na zwięk­sze­nie pro­duk­cji oraz efek­tyw­no­ści – dodała Małgorzata Bajer.

Prezes zarządu i dyrek­tor gene­ralny PG Silesia Michal Heřman jest zado­wo­lony z zawar­tej umowy na dostawę nowo­cze­snego sprzętu.

- Chcemy, aby nasi gór­nicy mieli dostęp do naj­now­szych roz­wią­zań, by ich praca stała się jesz­cze bar­dziej efek­tywna, ale przede wszyst­kim bez­pieczna. Kompleksy ścia­nowe, dostar­czone nam w latach poprzed­nich, dosko­nale spraw­dziły się w nie­zwy­kle trud­nych i zmien­nych warun­kach geo­lo­gicz­nych, jakie panują w naszej kopalni. Jestem prze­ko­nany, że nowy sprzęt w pełni spro­sta naszym ocze­ki­wa­niom. Chciałbym także pod­kre­ślić, że naszym celem jest cią­gły roz­wój, dla­tego też sta­ramy się inwe­sto­wać nie tylko w sprzęt na dole kopalni, ale rów­nież na powierzchni. Stąd decy­zja o reali­za­cji kolej­nego już etapu moder­ni­za­cji naszego zakładu prze­rób­czego. Dzięki tej inwe­sty­cji uda nam się w znacz­nej mie­rze popra­wić ofertę han­dlową i zwięk­szyć pro­duk­cję wyso­ko­ener­ge­tycz­nych mie­sza­nek węglo­wych – powie­dział Michal Heřman.

Artykuł pocho­dzi ze strony: http://nettg.pl