Silesia świętuje jubileusz

2015-12-11

A- A A+
KWK Silesia

Minęło 5 lat od momentu pod­pi­sa­nia umowy roz­po­rzą­dza­ją­cej mię­dzy spółką PG SILESIA a Kompanią Węglową, na mocy któ­rej PG SILESIA prze­jęła wszyst­kie ope­ra­cje kopalni Silesia. W ciągu pię­ciu lat upa­da­jąca i prze­zna­czona do likwi­da­cji kopal­nia prze­szła głę­boką restruk­tu­ry­za­cję. Dziś sta­nowi przy­kład dobrze funk­cjo­nu­ją­cego przedsiębiorstwa.

Jeszcze kilka lat temu kopal­nia Silesia, poło­żona ok. 40 km od gra­nicy polsko-czeskiej, została uznana przez wła­dze Kompanii Węglowej za trwale nie­ren­towną. W kon­se­kwen­cji prze­zna­czono zakład do likwi­da­cji. W 2009 r. kilku związ­kow­ców zało­żyło spółkę pra­cow­ni­czą PG SILESIA, któ­rej nad­rzęd­nym celem stało się ura­to­wa­nie kopalni i tak waż­nych dla regionu miejsc pracy. Mając za sobą potęż­nego inwe­stora, któ­rym oka­zała się grupa Energetycky a Prumyslovy Holding PG SILESIA przy­stą­piła do prze­targu na zakup kopalni Silesia. Po sze­regu spo­tkań i nego­cja­cji, 9 grud­nia 2010 r. Kompania Węglowa i PG SILESIA pod­pi­sały umowę, dzięki czemu Silesia stała się cał­ko­wi­cie pry­watną kopalnią.

- W ciągu pię­ciu lat cze­ska grupa EPH zain­we­sto­wała w roz­wój kopalni ponad miliard zło­tych. Największe inwe­sty­cje zostały poczy­nione w latach 2011–2013, kiedy to zaku­piono cztery kom­bajny chod­ni­kowe z wypo­sa­że­niem przod­ko­wym oraz dwa naj­no­wo­cze­śniej­sze kom­pleksy ścia­nowe. Zmodernizowano także ist­nie­jącą infra­struk­turę pod­ziemną i wydrą­żono wiele kilo­me­trów nowych wyro­bisk. W tych rów­nież latach zmo­der­ni­zo­wano Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla i wybu­do­wano nowy pod­ziemny zbior­nik węgla. Na początku 2013 r. do użytku pra­cow­ni­ków oddano nowe łaź­nie, a w okre­sie let­nim uro­czy­ście uru­cho­miono w pełni zmo­der­ni­zo­wany szyb nr 2. Wszystkie te inwe­sty­cje miały na celu przy­wró­ce­nie mocy wydo­byw­czych ponad stu­let­niej kopalni. Stan zatrud­nie­nia zwięk­szył się z poziomu 738 pra­cow­ni­ków — prze­ję­tych od Kompanii Węglowej w 2010 r. — do ok. 1700 obec­nie. W 2012 r. pod­pi­sano w PG SILESIA Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, dzięki czemu spółka dys­po­nuje nowo­cze­snymi roz­wią­za­niami z zakresu wyna­gra­dza­nia i zatrud­nia­nia pra­cow­ni­ków. Wprowadzono także nie­spo­ty­kany w pol­skim gór­nic­twie sys­tem pracy 24/7 — wyli­cza Małgorzata Bajer z Departamentu Komunikacji i PR PG SILESIA.

Minione lata zaowo­co­wały rów­nież sze­re­giem nagród i wyróż­nień dla PG SILESIA. Za 2012 r. spółka została uho­no­ro­wana tytu­łem „Tego, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” — za wyzna­cze­nie przez pry­wat­nego inwe­stora — cze­ską grupę EPH — nowego kie­runku kom­plek­so­wych zmian w gór­nic­twie węgla kamien­nego. Rok póź­niej PG SILESIA otrzy­mała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności w kate­go­rii „Dobry pra­co­dawca”. W 2014 r. wyróż­niono kopal­nię lokalną nagrodą gospo­dar­czą Czechosław 2014, przy­zna­waną fir­mom, które pro­wa­dząc dzia­łal­ność gospo­dar­czą, przy­czy­niają się do budowy pozy­tyw­nego wize­runku gminy, biorą aktywny udział w jej życiu spo­łecz­nym, a ich dzia­łal­ność odbywa się z posza­no­wa­niem etyki.

- PG SILESIA to szcze­gólna kopal­nia na mapie pol­skich zakła­dów gór­ni­czych. Determinacja załogi w walce o utrzy­ma­nie miejsc pracy, a także ogromne zaan­ga­żo­wa­nie w wyko­ny­wa­nie codzien­nych obo­wiąz­ków już po prze­ję­ciu to przy­kład godny naśla­do­wa­nia. W ciągu ostat­nich pię­ciu lat udo­wod­ni­li­śmy, że warto było zain­we­sto­wać miliony, by przy­wró­cić życie tej kopalni. Dziś pomimo bar­dzo trud­nej sytu­acji na rynku węgla kamien­nego w Polsce PG SILESIA sta­nowi wzór dobrze funk­cjo­nu­ją­cego i nowo­cze­snego przed­się­bior­stwa. Dowodem na to jest fakt, że efek­tyw­ność naszej kopalni to pra­wie tysiąc ton czy­stego węgla na pra­cow­nika — jeden z naj­lep­szych wyni­ków w Polsce. I w tym kie­runku będziemy podą­żać w kolej­nych latach. Chcemy być kopal­nią nowo­cze­sną, efek­tywną i - co naj­waż­niej­sze — bez­pieczną — pod­su­mo­wuje Michal Heřman, pre­zes zarządu PG SILESIA.