W Silesii liczą na kompromisowe rozwiązanie ws. drogi S1

2013-07-04

A- A A+
KWK Silesia

W Silesii wska­zują, że wybór wariantu A drogi S1 ogra­ni­czy wydo­by­cie milio­nów ton węgla z aktyw­nego obszaru gór­ni­czego Czechowice II oraz ogra­ni­czy dostęp do milio­nów ton węgla.

Dariusz Dudek, prze­wod­ni­czący Solidarności w kopalni Silesia i prze­wod­ni­czący komi­tetu spo­łecz­nego Silesia Walcząca spo­tkał się pod koniec czerwca z dyrek­tor GDDKiA Oddział w Katowicach Ewą Tomala-Borucką. Spotkanie doty­czyło wła­śnie pla­no­wa­nej drogi eks­pre­so­wej S1 i kon­tro­wer­syj­nego wariantu A.

W Silesii liczą, że uda się wypra­co­wać kom­pro­mis, który zado­wo­liłby przed­się­bior­ców, spo­łecz­ność lokalną oraz ekologów.

W trak­cie spo­tka­nia Dariusz Dudek prze­ka­zał na ręce dyrek­tor Ewy Tomali-Boruckiej pismo wyra­ża­jące sta­now­czy sprze­ciw wobec pla­nów budowy drogi przez tereny wydo­byw­cze PG Silesia oraz wykaz wszyst­kich pod­ję­tych dotąd uchwał, w któ­rych swój sprze­ciw wyra­ziły regio­nalne jed­nostki samo­rzą­dowe, powia­towe, gminne oraz związki zawodowe.

Pismo zostało skie­ro­wane rów­nież mini­stra trans­portu Sławomira Nowaka, wice­pre­miera i mini­stra gospo­darki Janusza Piechocińskiego oraz dyrek­tora Departamentu Górnictwa Ministerstwa Gospodarki prof. Macieja Kaliskiego.

Silesia Walcząca zapo­wiada, że nie podda się w walce o utrzy­ma­nie miejsc w pracy w PG Silesia, a tym samym podej­mie wszel­kie moż­liwe kroki w celu zablo­ko­wa­nia budowy drogi S1 w warian­cie A.

W piśmie zło­żo­nym na ręce Ewy Tomali-Boruckiej napi­sano: „Komitet Społeczny Silesia Walcząca po raz kolejny wyraża sta­now­czy sprze­ciw wobec pla­nów budowy drogi eks­pre­so­wej S1 przez tereny wydo­byw­cze PG Silesia. Raz jesz­cze przed­sta­wiamy nasze sta­no­wi­sko w tej spra­wie, jed­no­cze­śnie wska­zu­jąc, że zebra­nych zostało już ponad 3300 pod­pi­sów na liście popar­cia sta­no­wi­ska Komitetu Społecznego Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia Sp z o.o., oraz miesz­kań­ców Czechowic-Dziedzic — Silesia Walcząca w spra­wie zanie­cha­nia budowy drogi eks­pre­so­wej S 1 w warian­cie A. Ponadto, sto­sowne pisma ze sta­no­wi­skiem Silesi Walczącej zostały skie­ro­wane do Ministra Gospodarki, Dyrektora Dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Transportu oraz Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu”.

W liście wymie­niono rów­nież listę pod­mio­tów, które wyra­ziły w uchwa­łach swój sprze­ciw wobec budowy drogi S1 według wariantu A.

Jerzy Dudała

Artykuł pocho­dzi ze strony Portalu Gospodarczego WNP.