Solidarność” chce zmian w prawie pracy

2017-02-20

A- A A+
pismo

Usunięcie ze świa­dec­twa pracy wpisu o try­bie roz­wią­za­nia umowy z pra­cow­ni­kiem – to pro­po­zy­cja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą, by pra­cow­nicy zyskali więk­sze moż­li­wo­ści zna­le­zie­nia pracy po dys­cy­pli­nar­nym roz­wią­za­niu umowy o pracę. Projekt tra­fił do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Propozycję Solidarności opi­suje „Dziennik Gazeta Prawna”. Według związ­kow­ców obecne prze­pisy prawa pracy naru­szają prawo do ochrony pry­wat­no­ści, czci i dobrego imie­nia pracowników.

W świa­dec­twie pracy nie mamy odno­to­wa­nej infor­ma­cji o sumien­nie prze­pra­co­wa­nych latach, ale o dys­cy­pli­nar­nym zwol­nie­niu pra­cow­nika. Teoretycznie nie ma to żad­nych for­mal­nych skut­ków dla kolej­nego pra­co­dawcy, ale może to być krzyw­dzące dla pra­cow­nika i powo­do­wać pro­blemy z zatrudnieniem.

Firmy wyko­rzy­stują obecne prze­pisy prawa pracy do zwol­nień pra­cow­ni­ków. Przedsiębiorca, który chce zwol­nić pra­cow­nika naj­czę­ściej pro­po­nuje mu roz­wią­za­nie umowy za poro­zu­mie­niem stron lub dyscyplinarnie.

Ponieważ infor­ma­cja o tzw. dys­cy­pli­narce pozo­staje w aktach – pra­cow­nik w tej sytu­acji naj­czę­ściej decy­duje się na odej­ście za poro­zu­mie­niem stron, rezy­gnu­jąc przy tym np. z okre­sów wypo­wie­dze­nia umowy. Jeżeli pro­po­zy­cja NSZZ „Solidarność” zosta­łaby przy­jęta, firmy nie mogłyby już zastra­szać pra­cow­ni­ków wpi­sem do akt.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://www.solidarnosc.org.pl/