Solidarność PG SILESIA w Warszawie

2014-10-02

A- A A+
Solidarność-PG-SILESIA-w-Warszawie-10

Jako jedyni z dzia­ła­ją­cych w PG SILESIA związ­ków zawo­do­wych, wzię­li­śmy udział w pikie­cie orga­ni­zo­wa­nej przez gór­ni­cze cen­trale związ­kowe pod­czas expose nowej pani pre­mier Ewy Kopacz w Warszawie.

W pikie­cie wzięło udział bli­sko 2 tys osób w tym przed­sta­wi­ciele Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA. Pikieta miała cha­rak­ter poko­jowy i miała za cel przy­po­mnie­nie nowemu rzą­dowi że cią­gle pozo­stają do roz­wią­za­nia pro­blemy pol­skiego gór­nic­twa w tym nie­kon­tro­lo­wany import rosyj­skiego węgla do Polski. Po wysłu­cha­niu expose dele­ga­cja przed­sta­wi­cieli związ­ków zawo­do­wych udała się do Marszałka sejmu Radosława Sikorskiego z pety­cją, któ­rej adre­sa­tem była pani pre­mier Ewa Kopacz.

Zobacz gale­rię —