Spotkanie w rocznicę strajku

2018-02-05

A- A A+

W pią­tek, 2 lutego, w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej odbyło się uro­czy­ste spo­tka­nie daw­nych i obec­nych dzia­ła­czy pod­be­skidz­kiej „Solidarności”, zor­ga­ni­zo­wane z oka­zji 37 rocz­nicy pod­be­skidz­kiego strajku generalnego.

 

W spo­tka­niu wśród daw­nych i obec­nych dzia­ła­czy „Solidarności” było wielu uczest­ni­ków tam­tego zwy­cię­skiego pro­te­stu. Związkowe wła­dze repre­zen­to­wali m.in. wice­prze­wod­ni­czący Komisji Krajowej Bogdan Biś oraz szef regionu czę­sto­chow­skiego Jacek Strączyński. Nie zabra­kło tez hono­ro­wych gości – duchow­nych na czele z bisku­pami Tadeuszem Rakoczym i Pawłem Anweilerem, par­la­men­ta­rzy­stów, dzia­ła­czy samo­rzą­do­wych. Specjalnymi gośćmi uro­czy­sto­ści byli przed­sta­wi­cielka pre­zy­denta RP Andrzeja Dudy Agnieszka Lenartowicz-Łysik oraz wice­mi­ni­ster rodziny, pracy i poli­tyki spo­łecz­nej Stanisław Szwed. To oni – w imie­niu Prezydenta RP uho­no­ro­wali Złotymi Krzyżami Zasługi dwóch zasłu­żo­nych związ­kow­ców naszego regionu: Dariusza Dudka z PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach oraz Piotra Górnego ze spółki Bulten Polska Shiloh.

 

W trak­cie spo­tka­nia odbyła się też uro­czy­stość wrę­cze­nia przez wice­prze­wod­ni­czą­cego KK Bogdana Bisia i szefa pod­be­skidz­kiej „Solidarności” Marka Bogusza sta­tu­etki i dyplomu „Związkowca Roku 2017”. Otrzymał ją Jarosław Klajman, prze­wod­ni­czący Organizacji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Tauron Ciepło SA.

 

Z kolei prze­wod­ni­cząca Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej Jadwiga Utecht-Nolbrzak w imie­niu szefa Sekcji Krajowej, Ryszarda Proksy, uho­no­ro­wała Złotymi Odznakami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zasłu­żone człon­ki­nie oświa­to­wej „Solidarności”: Katarzynę Dunikowską-BlotkoMałgorzatę Dendys oraz Małgorzatę Kozieł-Noworytę (tę ostat­nią repre­zen­to­wał syn). Natomiast eme­ry­to­wany nauczy­ciel, Leszek Tomalak, za swą pracę koor­dy­na­tora spo­łecz­nych inspek­to­rów pracy, został uho­no­ro­wany spe­cjal­nym dyplo­mem i sta­tu­etką, wrę­czoną wspól­nie przez Marka Bogusza oraz Jadwigę Utecht-Nolbrzak.

Spotkanie zakoń­czył kon­cert pio­se­nek Jacka Kaczmarskiego w wyko­na­niu zespołu „Walk” z Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.