Stanowisko zespołu trójstronnego

2013-06-05

A- A A+
Ministerstwo_Gospodarki

Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników na posie­dze­niu w dniu 4 czerwca 2013 r. w Warszawie wyraża nega­tywne sta­no­wi­sko wobec pla­nów budowy drogi S-1 na obsza­rach złóż węgla kamien­nego obję­tych kon­ce­sjami na wydo­by­cie tego surowca przez kopal­nie „Brzeszcze” i „Silesia”.

stanowisko komisji-trojstronnej