Szymonek i pingwiny

2014-07-10

A- A A+
20140710_101049

Szymonek i pingwiny

Nawet skromna pomoc jest zawsze lep­sza od wiel­kiego współ­czu­cia”.

Władysław Loranc.

Ponad mie­siąc temu zwró­ci­łam się z prośbą o pomoc w sfi­nan­so­wa­niu zakupu lap­topa dla 6-letniego Szymka, pod­opiecz­nego fun­da­cji MAM MARZENIE. Szymek bar­dzo lubi gry kom­pu­te­rowe i jego naj­więk­szym marze­niem jest, a raczej był, lap­top z ulu­bio­nymi posta­ciami z bajki — Pingwiny z Madagaskaru. Był, bo jego marze­nie wła­śnie się speł­niło! W rolę Świę­tych Mikołajów wcie­lili się pano­wie Dariusz Dudek, Przewodniczący oraz Grzegorz Babij, Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy PG SILESIA oraz Tomasz Szpyrka, Przewodniczący Związku Zawodowego Kadra przy PG SILESIA.

Laptop wrę­czyli Szymonowi sami dar­czyńcy, któ­rzy 10 lipca, z samego rana wybrali się do Rybnika. Oczekiwał na nas chło­piec ze swoją mamą. Radość była wielka zarówno obda­ro­wa­nych, jak i panów prze­wod­ni­czą­cych, któ­rzy nawet nie ukry­wali wzruszenia.

Bardzo dzię­kuję za oka­zane serce, empa­tię i życz­li­wość!Oczywiście podzię­ko­wa­nia kie­ruję do Panów Przewodniczących wraz z Zarządami ich związ­ków, które to pod­jęły sto­sowne uchwały.

Ewa Szpejna
Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR
PG SILESIA

szymonek