Trump cofa ograniczenia dla energetyki węglowej

2017-03-29

A- A A+
Trump_first_weekly_address

Prezydent USA Donald Trump pod­pi­sał we wto­rek dekret o tzw. „nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej”. Akt wyco­fuje regu­la­cje Planu Czystej Energii wpro­wa­dzo­nego przez poprzed­niego pre­zy­denta Baracka Obamę, który ogra­ni­czał emi­sję gazów cie­plar­nia­nych w elek­trow­niach węglowych.

Oprócz znie­sie­nia ogra­ni­czeń doty­czą­cych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w elek­trow­niach, dekret pod­pi­sany przez Trumpa likwi­duje wpro­wa­dzone ponad rok temu mora­to­rium na nowe dzier­żawy ziem fede­ral­nych pod wydo­by­cie węgla.

Prezydent Obama dążył do ogra­ni­cze­nia spa­la­nia dwu­tlenku węgla, argu­men­tu­jąc, że powo­duje to glo­balne ocie­ple­nie. Sprzeciwiały się mu stany rzą­dzone przez Republikanów, które czer­pały zyski z pale­nia ropy, węgla i gazu.

W stycz­niu 2016 roku admi­ni­stra­cja Obamy wstrzy­mała na 3 lata wyda­wa­nie nowych pozwo­leń na dzier­żawę kopalni węgla, argu­men­tu­jąc, że pro­gram dzier­żawy musi zostać zmo­der­ni­zo­wany, aby zapew­nić spra­wie­dliwy zwrot inwe­sty­cji podat­ni­ków oraz prze­ciw­dzia­łać zmia­nom klimatycznym.

Władze fede­ralne dzier­ża­wiły bogatą w złoża węgla zie­mię fir­mom wydo­byw­czym w zamian za pła­ce­nie okre­ślo­nego pro­centu od war­to­ści wydo­by­tego węgla w skali roku. Federalny pro­gram dzier­żawy kopalni węgla sta­no­wił w 2015 roku 42 proc. całej pro­duk­cji węgla w USA.

Trump pod­kre­ślił we wto­rek, że należy pozbyć się regu­la­cji ogra­ni­cza­ją­cych swo­bodę eko­no­miczną sta­nów i pozwo­lić sta­nom decy­do­wać co jest dla nich naj­lep­sze, a gór­ni­kom dać moż­li­wość powrotu do pracy.

Dodał, iż pro­duk­cja ener­gii będzie się roz­wi­jać i zwięk­szać, two­rząc miej­sca pracy także przy budo­wie infra­struk­tury i pro­duk­cji dóbr w myśl zasady, że zamiast impor­to­wać pro­dukty z zewnątrz, należy je wypro­du­ko­wać w USA.

Prezydent powie­dział także, że ini­cja­tywa „nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej” jest czę­ścią wie­lo­stop­nio­wego planu mają­cego na celu stwo­rze­nie miejsc pracy dla Amerykanów oraz odbu­do­wa­nie bogac­twa USA.

Jak zazna­czył Trump, pro­du­ko­wana ener­gia będzie tzw. czy­stą ener­gią i fede­ralna Agencja Ochrony Śro­do­wi­ska (EPA) dołoży wszel­kich sta­rań, aby dbać o środowisko.

Dekret znosi m.in. poję­cie „spo­łecz­nego kosztu” gazów cie­plar­nia­nych. Zapowiada też rewi­zję dzia­łań mają­cych na celu zmniej­sze­nie emi­sji metanu przy pro­duk­cji ropy naf­to­wej i gazu ziemnego.

Rozporządzenie zostało pod­pi­sane w obec­no­ści gór­ni­ków w sie­dzi­bie EPA.

Materiał pocho­dzi ze strony: http://gornictwo.wnp.pl/