Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa PG SILESIA

2014-08-20

A- A A+
SONY DSC

15 sierp­nia br. roze­grany został mię­dzy oddzia­łowy tur­niej piłki noż­nej o puchar Prezesa PGSILESIA”. Organizatorami tego tur­nieju była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz ZZ KADRA przy wspar­ciu zarządu PG SILESIA.

Zdjęcia można zoba­czyć w gale­rii.

Zgłoszonych zostało 15 dru­żyn które w wyniku loso­wa­nia zostały podzie­lone na trzy grupy.
Uroczystego otwar­cia Turnieju na boisku LKS „Przełom” w Kaniowie doko­nali prze­wod­ni­czący Dariusz Dudek, Grzegorz Babij oraz Tomasz Szpyrka.
Mecze roz­gry­wały się na trzech boiskach jed­no­cze­śnie w sys­te­mie 2x12 min bez prze­rwy. Zwycięzcy oraz naj­lep­sza dru­żyna z dru­giego miej­sca awan­so­wały do pół fina­łów.
Do boju zawod­ni­ków zagrze­wali licz­nie zgro­ma­dzeni kibice wraz całymi rodzi­nami. Równocześnie w cza­sie rywa­li­za­cji pił­ka­rzy na boiskach, wolon­ta­riu­sze dzia­ła­ją­cego w Kaniowie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z ser­cem na dłoni” zor­ga­ni­zo­wali dla naj­młod­szych kibi­ców wiele kon­kur­sów oraz zabaw m.in strze­la­nie z łuku, wia­trówki, pisto­letu, dmu­cha­wek, połowu ryb i malo­wa­nie twa­rzy. Piękna pogoda, wspa­niały doping, spor­towa rywa­li­za­cja, zabawa i dobra orga­ni­za­cja spo­wo­do­wały że tur­niej pił­kar­ski był świet­nym pre­tek­stem, aby załoga firmy mogła wraz z rodzi­nami spę­dzić ze sobą ten wolny od pracy dzień.
Organizatorzy nie zapo­mnieli rów­nież o napo­jach chło­dzą­cych i gorą­cym posiłki dla zawod­ni­ków oraz ich rodzin.

W wyniku prze­pro­wa­dzo­nych eli­mi­na­cji wyło­niono pary pół fina­łowe w któ­rych zmie­rzyli się: KSRG – Silesian Miners 2:1 oraz Ryle z G2 – Alko TEAM GT 1:2

W finale zagrały więc dru­żyny KSRGALKO TEAM 7:0 oraz w meczu o trze­cie miej­sce Silesian Miners – Ryle z G2 5:2

Nagrody, medale, dyplomy oraz puchary dla zwy­cięz­ców zostały wrę­czone przez Dyrektora Arkadiusza Kaweckiego, Dyrektor Ewy Szpejna oraz orga­ni­za­to­rów Turnieju.
Kapitan zwy­cię­skiego zespołu Mateusz Stanoch otrzy­mał czek w wyso­ko­ści 1000zł który prze­ka­zał w imie­niu swo­jej dru­żyny na ręce Pani Prezes Iwony Sojka ze Stowarzyszenia „Z ser­cem na dłoni”.
Wybrano rów­nież naj­lep­szego strzelca tur­nieju któ­rym został kol Łukasz Grabowiecki oraz naj­lep­szego bram­ka­rza któ­rym wybrano kol Patryka Papierkiewicza.

Ponadto zwy­cięzcy oraz prze­grani mogli delek­to­wać się piwem z beczki ufun­do­wa­nej przez prze­wod­ni­czą­cych związ­ków zawo­do­wych NSZZ „Solidarność” i ZZ Kadra.

Serdecznie dzię­ku­jemy wszyst­kim osobą zaan­ga­żo­wa­nym w orga­ni­za­cję tego tur­nieju, Zarządowi PG SILESIA oraz zawod­ni­kom za spor­tową rywa­li­za­cję i wspa­niałą atmos­ferą którą udało się im stworzyć.

Wyniki_turnieju_pilki_2014

Wyniki_turnieju_pilki_final_2014

Zdjęcia można zoba­czyć w gale­rii.