Turniej Piłkarski rozstrzygnięty.

2012-09-16

A- A A+
Turniej Piłkarski 007

Piłkarski Turniej o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA rozstrzygnięty.

Od minuty ciszy poświę­co­nej pamięci tra­gicz­nie zmar­łego w wypadku na kopalni naszego kolegi, 9 wrze­śnia o godz.10.00 roz­po­czął się Turniej piłki noż­nej o puchar prze­wod­ni­czą­cego NSZZ Solidarność” przy PG SILESIA, który roze­grany został na obiek­tach MOSiR Czechowice-Dziedzice. W tur­nieju wzięło udział bli­sko 40 osób, które roz­lo­ko­wały się w trzech dru­ży­nach repre­zen­tu­jąc oddziały; „prze­wo­zowy”, „przy­go­tówki” i firmę „Adam Kolano”. Nie zabra­kło też kibi­ców, któ­rzy jak tylko mogli dopin­go­wali swoje dru­żyny. Pomimo dość trud­nej nawierzchni boiska obyło się bez kon­tu­zji a cały tur­niej roze­grany był w duchu spor­to­wej rywa­li­za­cji. W finale oddział „prze­wo­zowy” poko­nał dru­żynę „Adama Kolony” 8:4 i oka­zały puchar tra­fił w ręce kapi­tana dru­żyny prze­wozu. Po tur­nieju wszy­scy zawod­nicy udali się na kieł­ba­skę z grilla, którą popi­jali napo­jem Bogów z bro­wa­rów Tyskich, a przy nim opo­wie­ści gór­ni­cze nie miały końca.… Wszyscy przy­rze­kli sobie że wio­sną odbę­dzie się ostry rewanż. Dziękuję wszyst­kim uczest­ni­kom i orga­ni­za­to­rom tego tur­nieju oraz bez stron­ni­czemu sędziemu za uczest­nic­two w tych zawo­dach. Do zoba­cze­nia wiosną.…

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
Dariusz Dudek
[nggal­lery id=15]
Więcej zdjęć można obej­rzeć w  gale­rii.