Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa PG SIlesia

2014-07-07

A- A A+

plakat piłkarski

I. Miejsce i Termin

Boisko LKS „Przełom” Kaniów w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich 23
15.08. 2014 r. / sobota /

II. Organizatorzy:

NSZZ Solidarność przy PG SILESIA
ZZ KADRA przy PG SILESIA
pod patro­na­tem Zarządu PG SILESIA

III. Cele turnieju:

- Umożliwienie rywa­li­za­cji spor­to­wej dru­żyn pił­kar­skich
– Promocja i popu­la­ry­za­cja piłki noż­nej
– Integracja Pracowników i ich rodzin
– Wyłonienie naj­lep­szego zespołu
– Propagowanie zdro­wego stylu życia
– Propagowanie pomocy charytatywnej

IV. Warunki uczestnictwa:

Turniej prze­zna­czony jest dla człon­ków NSZZ Solidarność, ZZ KADRA i nie­zrze­szo­nych w żad­nej orga­ni­za­cji związ­ko­wej. Dopuszcza się do udziału dru­żyny zgło­szone przez Firmy pra­cu­jące w PG SILESIA.

V. Zgłoszenia do turnieju:

 

  1. Wpisowe wynosi 10 zł od zawod­nika zgło­szo­nego przez dru­żynę i należy je wpła­cić do 5 sierp­nia 2014 r.
    Tryb i spo­sób zapłaty orga­ni­za­tor prze­każe każ­dej zgła­sza­ją­cej się dru­ży­nie. Drużyna, która nie wpłaci wpi­so­wego w wyzna­czo­nym ter­mi­nie nie przy­stąpi do Turnieju.
  2. W tur­nieju uczest­ni­czą dru­żyny, które do 5 sierp­nia (osta­teczny dzień zgło­sze­nia) zgło­szą dru­żynę na odpo­wied­nim, popraw­nie wypeł­nio­nym formularzu:

a) for­mu­larz dostępny jest na stro­nie inter­ne­to­wej NSZZ Solidarność oraz ZZ KADRA lub w biu­rach ww. orga­ni­za­cji związ­ko­wych.
b) for­mu­larz po pod­pi­sa­niu przez kie­row­nika dru­żyny i zawod­ni­ków (mak­sy­mal­nie można zgło­sić 10 zawod­ni­ków) należy dostar­czyć do 5 sierp­nia orga­ni­za­to­rowi,
c) po wyzna­czo­nym ter­mi­nie zgło­sze­nia nie będą przyj­mo­wane.
– Zgłoszenie do roz­gry­wek jest jed­no­znaczne z dekla­ra­cją prze­strze­ga­nia regu­la­minu i prze­pi­sów gry w piłkę nożną.
– Rozgrywki mają cha­rak­ter wyłącz­nie rekre­acyjny.
– Drużyna będzie dopusz­czona do roz­gry­wek po speł­nie­niu wszyst­kich wymo­gów orga­ni­za­cyj­nych.
– Drużyna, która nie dostar­czy doku­men­tów nie zosta­nie dopusz­czona do Turnieju.

VI. System rozgrywek

System roz­gry­wek uza­leż­niony jest od ilo­ści zgło­szo­nych zespo­łów i zosta­nie usta­lony przez orga­ni­za­to­rów i podany kapitanom/kierownikom dru­żyn po zamknię­ciu listy zgłoszeń.

VII. Przepisy i skład drużyny

Obowiązywać będą prze­pisy gry w piłkę nożną.
1. Zespoły rywa­li­zują w 6 oso­bo­wych skła­dach (bram­karz i pię­ciu zawod­ni­ków w polu ).
2. Zmiany odby­wają się sys­te­mem hoke­jo­wym.
3. Zespoły bio­rące udział w tur­nieju powinny posia­dać jed­no­lite stroje.
4. Obowiązuje gra w obu­wiu prze­zna­czo­nym do gry w piłkę nożną, zakaz gry w butach pił­kar­skich z meta­lo­wymi kor­kami.
5. Na tere­nie boiska mogą prze­by­wać jedy­nie zespoły roz­gry­wa­jące mecz. Zawodnicy rezer­wowi powinni znaj­do­wać się na ławce rezer­wo­wych.
6. Za zwy­cię­stwo dru­ży­nie przy­zna­wane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
7. O kolej­no­ści miejsc w tabeli decy­dują kolejno:
a) liczba zdo­by­tych punk­tów,
b) wyniki bez­po­śred­nich spo­tkań zain­te­re­so­wa­nych dru­żyn,
c) ogólny sto­su­nek bram­kowy ze wszyst­kich spo­tkań uzy­skany przez dru­żynę,
d) przy iden­tycz­nym sto­sunku bram­ko­wym decy­duje więk­sza liczba strze­lo­nych goli.
e) loso­wa­nie
8. Kary dys­cy­pli­narne:
a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawod­nik, który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzy­muje kartkę czer­woną
b) czer­wona kartka – dru­żyna gra w nie­kom­plet­nym skła­dzie do końca meczu, zawod­nik
otrzy­mu­jący czer­woną kartkę pau­zuje w kolej­nym meczu.
c) nie­spor­towe zacho­wa­nie – wyklu­cze­nie z Turnieju
9. W cza­sie trwa­nia Turnieju zawod­nik może grać tylko w jed­nej dru­ży­nie.
10. Gdy dru­żyna wycofa się z Turnieju wyniki –punkty-bramki z jej udzia­łem są anu­lo­wane.
11. Drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzi­nie roz­po­czę­cia), zostaje uka­rana wal­ko­we­rem 3:0,
12. Warunkiem zezwo­le­nia dru­żyny na mecz jest mini­mum 4 gra­czy (3 w polu +bram­karz)
14. W przy­padku wybi­cia piłki poza teren boiska, dru­żyna jest zobo­wią­zana do jej przy­nie­sie­nia.
15. Czas trwa­nia meczu: 2 x 20 min – w zależ­no­ści od ilo­ści zgło­szeń czas trwa­nia może ulec
zmia­nie (5 min prze­rwa mię­dzy poło­wami)
16. Podczas wpro­wa­dza­nia piłki do gry, prze­pi­sowa odle­głość od piłki to 5 metrów.
17. Rzut z autu wyko­nuję się tylko i wyłącz­nie zza głowy trzy­ma­jąc piłkę obiema rękami i sto­jąc obiema nogami na linii. Przy pomocy tego rzutu nie można bez­po­śred­nio strze­lić gola.
18. Gra wśli­zgami jest cał­ko­wi­cie zabro­niona.
19. Kapitan jest jedyną osobą, która może pro­wa­dzić dys­ku­sję z sędzią.
20. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Za nie­prze­strze­ga­nie regu­la­minu i prze­pi­sów gry grozi kara dys­kwa­li­fi­ka­cji z Turnieju lub wal­ko­wer. Karę orzeka orga­ni­za­tor.
2. Organizatorzy nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści praw­nej za stan zdro­wia uczest­ni­ków i udział w roz­gryw­kach osób cho­rych. Osoby bio­rące udział w roz­gryw­kach powinny pod­dać się wcze­śniej we wła­snym zakre­sie bada­niom lekar­skim stwier­dza­ją­cym ich dobry stan zdro­wia, umoż­li­wia­jący udział w tur­nieju.
3. Zawodnicy nie mogą grać w oku­la­rach, łań­cusz­kach, obrącz­kach itp.
4. Zawodnicy bio­rący udział w zawo­dach powinni posia­dać ze sobą doku­ment potwier­dza­jący ich toż­sa­mość.
5. Za wszyst­kie sprawy for­malne doty­czące dru­żyny – wymie­nione w powyż­szych punk­tach i pod­punk­tach regu­la­minu — odpo­wie­dzialny jest kapitan/kierownik dru­żyny.
6. Na wnio­sek dru­żyny prze­ciw­nej sędzia, przed meczem, ma obo­wią­zek spraw­dze­nia toż­sa­mo­ści zawod­ni­ków. Po zakoń­cze­niu spo­tka­nia wszel­kie wnio­ski i pro­te­sty dru­żyn nie będą wery­fi­ko­wane.
7. Do inter­pre­ta­cji powyż­szego regu­la­minu upraw­niony jest jedy­nie orga­ni­za­tor.
8. Organizator nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za rze­czy pozo­sta­wione i zgu­bione w szatni oraz
w trak­cie trwa­nia tur­nieju.
9. Za szkody powstałe w szat­niach odpo­wiada drużyna.

IX. Nagrody

Najlepsze dru­żyny z miejsc I-III otrzy­mają pamiąt­kowe dyplomy, puchary oraz nagrodę pie­niężną, którą prze­zna­czą na cel cha­ry­ta­tywny wybra­nej orga­ni­za­cji z listy wska­za­nej przez Organizatora.

Organizator prze­wi­duje w razie nie­po­gody moż­li­wość roze­gra­nia Turnieju w hali spor­to­wej, wów­czas obo­wią­zuje obu­wie spor­towe z jasną pode­szwą prze­zna­czone do gry na hali.

Korzystający z obiektu są zobo­wią­zani do prze­strze­ga­nia Regulaminu obo­wią­zu­ją­cego na obiek­cie LKS „Przełom” Kaniów.

Propozycja do rozważenia:

Istnieje moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia dla dzieci, jak rów­nież osób towa­rzy­szą­cych zawod­ni­kom w cza­sie trwa­nia Turnieju sze­regu kon­kur­sów i zabaw rekre­acyj­nych na boisku rezer­wo­wym lub tere­nach rekre­acyj­nych w pobliżu boiska.
Konkursy i zabawy mogliby popro­wa­dzić wolon­ta­riu­sze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom „Z ser­cem na dłoni” z Kaniowa, aby w ten spo­sób zdo­być środki finan­sowe na pomoc swoim pod­opiecz­nym (jedna z dru­żyn mogłaby wła­śnie Stowarzyszeniu prze­zna­czyć swoją nagrodę).
Stowarzyszenie przy­go­to­wane jest na prze­pro­wa­dze­nie nastę­pu­ją­cych konkurencji:

Wyścigi w wor­kach
Strzelanie z łuków
Strzelanie z wia­trówki
Strzelanie z pisto­letu pneu­ma­tycz­nego
Strzelanie z dmu­cha­wek do tar­czy
Bieg na nar­tach dwu­oso­bo­wych
Wyścigi na szczu­dłach
Bieg sla­lo­mem mię­dzy pachoł­kami z jed­no­cze­snym tocze­niem piłki za pomocą kij­ków z uni-hokeja.

Tutaj nagrody mogą być sym­bo­liczne, np. dłu­go­pisy rekla­mowe, cza­peczki, itp. itd., lizaki, słodycze…