Wokół drogi S1: gminy za wariantem H

2013-09-13

A- A A+
kwk-silesia-1

Władze gmin Bestwina, Brzeszcze i Miedźna godzą się na wariant hybry­dowy prze­biegu drogi S1.owyż­sze gminy — po zapo­zna­niu się z opra­co­wa­niem idei wariantu hybry­do­wego prze­biegu drogi eks­pre­so­wej S1 — dekla­rują otwar­tość na pro­po­no­wane rozwiązanie.

Nowy wariant drogi godzi inte­resy przed­się­biorstw gór­ni­czych oraz lokal­nej społeczności.

Wójt Gminy Bestwina wyra­ził pozy­tywną opi­nię dla wariantu hybry­do­wego prze­biegu drogi kra­jo­wej S1 na odcinku od gra­nic z gminą Bojszowy do węzła Stara Wieś w gmi­nie Wilamowice, wska­zu­jąc na ponad­lo­kal­ność wywo­ła­nej alter­na­tywy sze­roko opi­sa­nej w opracowaniu.

Po zapo­zna­niu się z pro­po­zy­cją prze­biegu drogi w S1 w warian­cie H w czę­ści doty­czą­cej Gminy Brzeszcze, wstęp­nie akcep­tuję pro­po­no­wany wariant — napi­sała w liście adre­so­wa­nym do PG Silesia bur­mistrz gminy Brzeszcze Teresa Jankowska.

Z kolei Bogdan Taranowski, wójt gminy Miedźna, wyra­ził wstępną apro­batę dla nowego prze­biegu drogi S1. Zaznaczył jed­nak, że zakła­da­jąc budowę drogi w warian­cie H nie­zwy­kle istotne jest zapro­jek­to­wa­nie na tere­nie gminy Miedźna bez­ko­li­zyj­nego węzła pozwa­la­ją­cego miesz­kań­com gminy na szyb­kie włą­cze­nie się do pro­jek­to­wa­nej drogi S1.

Przebieg wariantu hybry­do­wego będą­cego kom­pi­la­cją wariantu C i A, jest zbli­żony do pro­po­no­wa­nego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2008 roku wariantu VII.

Omijając cenne złoża kopalń oraz speł­nia­jąc ocze­ki­wa­nia gmin zwią­za­nych z prze­bie­giem drogi, wariant hybry­dowy wydaje się być roz­wią­za­niem naj­bar­dziej kom­pro­mi­so­wym, sprzy­ja­ją­cym zrów­no­wa­żo­nemu roz­wo­jowi regio­nal­nemu tere­nów obję­tych pla­no­waną inwe­sty­cją drogową.

Opracowanie idei wariantu H, zło­żone do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przez zarząd PG Silesia w lipcu br. jest teraz ana­li­zo­wane przez inwestora.